051 336 130 topbl@bltoplana.com

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„TOPLANA“ BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA-

Datum:06.09.2012.godina.

Na osnovu čl.5. stav 1. tačka a. Zakona o javnim preduzećima (Sl.Gl.RS broj: 75/04 i 78/2011), čl.281.Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS broj: 127/08, 58/09 i 100/11), te čl.24. stav1. tačka 1. Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara „Toplana“ a.d.Banja Luka, na šestoj vanrednoj sjednici, održanoj dana  05.09. 2012. godine, donijela je

S T A T U T

o izmjenama i dopunama Statuta „Toplana“ a.d.Banja Luka,

pod brojem: 04-5802-2/2011 od 23.09.2011. godina.

Član 1.

U Statutu „Toplana“ a.d.Banja Luka, pod brojem: 04-5802-2/2011 od 23.09.2011. godine, član 25.mjenja se i glasi: „ Godišnja Skupština akcionara saziva se i održava jednom  godišnje, najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.“

Član 2.

Član 31. stav 1. mjenja se i glasi: „ Poziv za sjednicu Skupštine akcionara se objavljuje bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici Društva i to“.

Član 3.

U članu 32. stav 1. broj „32“ zamjenjuje se brojem „31“., a u stavu 2. istog člana broj „32“ zamjenjuje se  brojem „31“.

Član 4.

U članu 36. riječi: „dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine“zamjenjuje se riječima:

„ deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara“.

Član 5.

U članu 41. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. i glasi: „ Kada je Zakonom propisana kvalifikovana većina za donošenje Odluke o određenom pitanju, ta većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasao.

-2-

Dosadašnji stav 2. i 3. postaju staovi 3. i 4.

U članu 41. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. i glasi: „ Nesaglasni akcionari Društva ostvaruju svoja posebna prava ( prava na nesaglasnost i na otkup akcija od Društva), u skladu sa Zakonom.

Član 6.

U članu 47. u stavu 1. i 3. riječ „notar“ se briše.

Član 7.

U članu 54. u stavu 1. iza tačke 5.dodaju se nove tačke 6.i 7., koje glase:

„6.“ usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva“.

„7.“Izvještava Skupštinu akcionara o poslovanju Društva, njegovom finansijskom stanju, a u slučaju gubitka predlaže mjere za njegovo pokriće“.

Dosadašnje tačke 6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, i 23 postaju tačke 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24. i 25.

Član 8.

U članu 74.  broj „74“ zamjenjuje se brojem „73“.

Član 9.

U članu 83. u stavu 4. riječ „potvrđenog“ zamjenjuje se rječju „obrađenog“.

Član 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor „Toplana“ a.d.Banja Luka, da utvrdi prečišćen tekst Statuta Društva.

Član 11.

Statut o izmjenama i dopunama Statuta, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Društva.

Dostavljeno:

1.Skupštini akcionara,

2.Nadzornom odboru,

3.Upravi Društva,

4.04.

5.Arhiva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Gajić Milkica, dipl.pravnik

AKCIONARSKO DRUŠTVO

“TOPLANA” BANJA LUKA

Broj: 04-5802-2/2011.

Datum: 23.09.2011. godina.

Na osnovu čl. 180., 281. i  442. stav 3. Zakona o privrednim društvima  (Sl. gl. RS broj:127/08 i 58/09), a u vezi sa čl. 5. Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. gl. RS br.75/04 i 78/2011), člana 5. stav 1. Zakona o prenosu svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinicu lokalne samouprave (Sl.gl RS broj 50/2010), Skupština akcionara “ Toplana” a.d. Banja Luka na drugoj vanrednoj    sjednici održanoj dana   22.09.2011. godine, usvojila je

S t a t u t

Akcionarskog društva

“Toplana” Banja Luka

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom  “ Toplana“  a.d. Banja Luka ( u daljem tekstu: Društvo), organizuje se u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima, uređuju osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Društva.

Statut sadrži sljedeće odredbe:

01.  nastanak Društva,

02.  pravna forma Društva,

03.  poslovno ime i sjedište Društva,

04.  djelatnost  Društva,

05.  principi organizacije Društva,

06.  iznos osnovnog kapitala i način uplate istog (način uplate akcija, nominalna vrijednost akcija, vrsta i klasa izdatih akcija, uz naznaku da li su akcije izdate na ime ili na donosioca),

07.  prava i dužnosti akcionara,

08.   zastupanje Društva.

09.  način sazivanja Skupštine  i donošenja odluka,

10.  izbor, opoziv i djelokrug  rada organa Društva,

11.  sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti,

12.  primjena Etičkog kodeksa,

13.  raspodjela dobiti (dividende) i način pokrića gubitaka,

14.  postupak nabavke,

15.  planiranje poslovanja Društva, investicije, primjene  knjigovodstvenih i finansijsko-računovodstvenih standarda Društva, rezerve Društva, posljedice propuštanja ili neblagovremene uplate osnivačkog kapitala (akcija),

16.  povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,

17.  zaštita životne sredine,

18.  postupak izmjene i dopune Statuta,

19.  druga pitanja značajna za organizaciju i rad Društva u skladu sa zakonom.

Član 2.

Akcionarsko Društvo „Toplana“ Banja Luka ( u daljem tekstu: „Društvo“), nastalo je djelimičnom privatizacijom državnog kapitala na osnovu Zakona o privatizaciji kapitala u preduzećima ( Sl.gl.RS br.: 24/98, 62/02, 38/03., i 65/03) i kao takvo je upisano u Registar Osnovnog suda u Banjoj Luci,  registarski uložak broj: 1-272-00.

„Toplana“ a.d. Banja Luka  je pravni  sljedbenik ODKJP „Toplana“ Banja Luka.

II PRAVNA FORMA DRUŠTVA

Član 3.

Akcionarsko društvo „Toplana“ Banja Luka je privredno društvo, organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo ( u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom kojim se uređuje status privrednih društava.

III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član  4.

Puno poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo „Toplana“ Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „Toplana“ a.d. Banja Luka.

Sjedište i adresa Društva: Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića br.32.

O promjeni sjedišta odlučuje Skupština Društva.

Poslovno ime, odnosno skraćeno poslovno ime Društva, ističe se na poslovnim prostorijama Društva.

Poslovno ime Društva, može se u poslovanju upotrebljavati samo onako kako je upisano u Sudski registar.

Društvo može donijeti Odluku o promjeni poslovnog imena, o čemu odlučuje Skupština akcionara Društva.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži: poslovno ime i sjedište Društva.

Štambilj je praugaonog oblika i sadrži poslovno ime  Društva, datum,  broj i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.

Veličinu i broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanje i rashodovanje, svojim aktom propisuje  Uprava Društva.

Poslovni akti Društva namijenjeni trećim licima sadrže  poslovno ime i pravnu formu Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa, kao i poreski identifikacioni broj.

Društvo ima svoj zaštitni znak u obliku  kruga u plavo-crvenoj boji, čiji izgled, način korištenja i zaštite uređuje Nadzorni odbor Društva. Znak simbolizuje proizvodnju i distribuciju toplote.

Društvo ima svoj dan.

Dan Društva  je “Šesti decembar”, dan kada je Društvo počelo sa radom.

Član 6.

Društvo posluje kao akcionarsko društvo sa sredstvima  čiju imovinu čini pravo svojine i druga imovinska prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Osnivači i lica koja sticanjem akcija u Društvu stupe u isto su akcionari Društva.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.

IV   DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja djelatnost od opšteg interesa i to:

 1. 35.30 proizvodnja, prikupljanje  i distribucija pare i tople vode za grijanje, pogonske i druge namjene,
 2. 43.29 ostali građevinski i instalacioni radovi,
 3. 71.12 inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
 4. 46.74 trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje.
 5. 49.41  drumski prevoz robe.

Društvo  može, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima  upisanim u sudski registar, a koje se uobičajno obavljaju u manjem obimu ili povremeno.

Član 8.

Društvo svoju djelatnost vrši neposredno i preko svojih organizacionih jedinica i drugih pravnih lica.

Društvo može osnovati ili kupovati nova privredna društva ili poslovne djelatnosti u cjelosti ili djelimično, samo ako su isti:

 1. uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za već registrovane djelatnosti Društva,
 2. ako je to osnivanje, odnosno kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi  Društvu, odnosno ukoliko se postiže poboljšanje iskorišćenosti ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Društva u cjelini.

U cilju bržeg razvoja, otvaranja novih mogućnosti i efikasnijeg poslovanja, Društvo može u okviru svoje djelatnosti zaključivati ugovore o stranim ulaganjima ili ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji sa stranim fizičkim i pravnim licima u skladu sa Zakonom, ili predlagati  davanje koncesija u skladu sa zakonom.

V   PRINCIPI UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE DRUŠTVA

Član 9.

Unutrašnja organizacija Društva se zasniva na sljedećim principima:

 1. očuvanje vrijednosti osnovnog kapitala, odnosno njegovo uvećanje,
 2. ostvarenje profita, dividende,
 3. obezbjeđivanje kvaliteta usluge grijanja i ostalih usluga,
 4. zakonitost u poslovanju,
 5. poštovanje tehničkih propisa i normativa, odnosno standarda,
 6. poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i humano postupanje među zaposlenim i prema korisnicima usluga grijanja Društva,
 7. obezbjeđivanje i unaprijeđenje zaštite okoline,  koji  obezbjeđuju efikasnost obavljanja poslova iz djelatnosti Društva, tehničko-tehnološku strukturu sistema, sigurnost zaposlenih i realnu dobit.

Član 10.

Organizaciju Društva  usvaja Nadzorni odbor Društva na prijedlog Uprave Društva.

Organizaciju unutar sektora i službi utvrđuje i donosi Uprava Društva.

VI OSNOVNI KAPITAL I NAČIN UPLATE  AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital Društva iznosi  19.648.609 KM. (devetnaestmilionašestočetrdesetosamhiljadašestodevet  konvertibilnih maraka).

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 19.648.609 KM  običnih  akcija, od kojih je svaka nominalne vrijednosti  1,00 KM.

Akcije glase na ime i prenose se bez ograničenja između akcionara, upisanih u knjigu akcionara na dan donošenja ovog Statuta.

Član 12.

Sve akcije su obične (redovne), iste klase, istih prava i glase na ime. Svaka obična (redovna) akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom i Statutom  Društva.

Član 13.

Obične redovne akcije Društva ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti.

Član 14.

Akcije Društva registruju se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu:Centralni registar) koji akcionarima Društva izdaje odgovarajuće potvrde o vlasništvu akcija Društva u skladu sa propisima.

Član 15.

Uprava Društva je dužna da obezbijedi javnost rada Društva u odnosu na akcionare.

Član 16.

Skupštini akcionara Društva, po pravilu prisustvuju i učestvuju u radu: članovi Nadzornog odbora, direktor Društva i nezavisni revizor.

VII   PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 17.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti i snosi rizik poslovanja Društva, srazmjerno broju i klasi akcija koje ima, do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Akcionar ne odgovara svojom imovinom za obaveze Društva.

Član 18.

Akcionar ima pravo pristupa, pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva, u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Zahtjev akcionara da izvrši pregled dokumentacije iz stava 1. ovog člana mora se ispuniti bez odlaganja, tokom radnog vremena i u prostorijama Društva.

Akcionar je dužan da informacije, podatke i isprave o poslovanju Društva, koje su mu označene ili su mu saopštene kao povjerljive, čuva kao poslovnu tajnu Društva.

Radi zaštite svih akcionara, Društvo će obezbijediti da prava akcionara na pregled dokumenata ne budu zloupotrebljena usled postojanja sukoba interesa, akcionara koji žele pregledati dokumenta  i Društva, odnosno ostalih akcionara.

Član  19.

Pravo da učestvuje u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara, srazmjerno svom broju akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar ne može učestvovati i odlučivati na Skupštini u slučaju kada je predmet odluke konkretan interes tog akcionara, u skladu sa Zakonom.

Član 20.

Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlašćenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar-pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog lica u pravnom licu.

Ovjerene punomoći se deponuju uz dokumentaciju, kao prilog uz zapisnik zasjedanja Skupštine Društva.

U punomoći se naglašava da ona važi za određeno zasjedanje Skupštine, a isto važi i za ponovljeno zasjedanje.

Član 21.

Akcionar koji posjeduje akcije s pravom glasa može se ugovorom udruživati sa drugim akcionarima koji posjeduju akcije s pravom glasa.

Ugovorom o udruživanju akcionara, utvrđuje se da li akcionari prenose na zajedničkog predstavnika ostvarivanje svih ili određenih glasačkih prava, način utvrđivanja stavova udruženih akcionara za ostvarenje svih ili određenih glasačkih prava, način utvrđivanja stavova udruženih akcionara za postupanje zajedničkog predstavnika, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja u vezi sa udruživanjem.

VIII UPRAVLJANJE I  ORGANI DRUŠTVA

Član 22.

Organi  Društva su:

 1. Skupština akcionara,
 2. Nadzorni odbor,
 3. Uprava (menadžment).
 4. Odbor za reviziju.
 1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 23.

Skupštinu Društva čine akcionari.

Član 24.

Skupština akcionara nadležna je da:

01.  donosi Statut Društva, kao i njegove izmjene i dopune (kao osnivačkog akta),

02.  donosi Poslovnik o svom radu i druga poslovna akta u skladu sa zakonom,

03.  odlučuje o statusnim promjenama, promjenama pravne forme Društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,

04.  usvaja godišnje finansijske izvještaje, kao i izvještaj Nadzornog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,

05.  odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,

06.  utvrđuje poslovnu politiku Društva,

07.  donosi plan poslovanja i revidirani plan poslovanja,

08.  donosi trogodišnji plan poslovanja i revidirani plan poslovanja,

09.  donosi Etički kodeks,

10.  donosi program investicija za planski period ,

11.  imenuje i razrješava Nadzorni odbor,

12.  imenuje i razrješava Odbor za reviziju, predsjednika Skupštine,

13.  odlučuje o politici naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i  predsjednika Skupštine,

14.  odlučuje o promjeni prava vezanih za udjele (klase i vrste akcija),

15.  odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim  društvima,

16.  odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,

17.  odlučuje o osnivanju novih društava,

18.  odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave Društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa  Društva,

19.  odlučuje o pitanjima podnesenim Skupštini Društva, od strane Nadzornog odbora,

20.  odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa čl. 281. Zakona o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom  Društva.

Odluke donesene na Skupštini akcionara Društva, unose se bez odlaganja u Knjigu odluka Društva.

Član 25.

Skupština akcionara Društva saziva se i održava jednom godišnje (Godišnja skupština), najkasnije u roku od  90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu  za svaku poslovnu godinu ili najkasnije šest mjeseci poslije završetka poslovne godine.

Član 26.

Godišnja Skupština održava se na dan i u vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor svojom odlukom, u pravilu u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu koje je odlukom utvrdio Nadzorni odbor Društva.

Neodržavanje Skupštine akcionara u vrijeme iz stava 1. ovog člana ne utiče na valjanost drugih aktivnosti Društva.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, odnosno akcionari Društva.

Član 27.

Društvo može sazvati i vanrednu sjednicu Skupštine akcionara na zahtjev:

 1. 1/3 članova Nadzornog odbora,
 2. po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa, o pitanju predloženom za vanrednu sjednicu Skupštine.

Troškove sazivanja i održavanja Skupštine akcionara snosi Društvo.

Član 28.

Zahtjev iz čl.27. tačka 2., mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i sljedeće podatke:

 1. identifikacija tih akcionara,
 2. broj akcija koje svaki od njih posjeduje,
 3. cilj ili ciljevi zbog kojih se Skupština saziva.

Zahtjev iz prethodnog stava ovog člana, za sazivanje Skupštine smatra se da je primljen u akcionarskom društvu, ako je adresiran na ime Nadzornog odbora i uručen predsjedniku Nadzornog odbora Društva.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara, koji su ovlašćeni da podnesu zahtjev za vanrednu sjednicu Skupštine je datum stavljanja prvog potpisa na taj zahtjev.

Nadzorni odbor akcionarskog društva, dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara najkasnije u roku od 10 (deset), dana od dana prijema zahtjeva.

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, obavjesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne sjednice Skupštine. Odluka o odbijanju sazivanja vanredne sjednice Skupštine, obavezno sadrži razlog odbijanja.

Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine koji je podnio ovlašćeni podnosilac, biće odbijen u sljedećim slučajevima:

 1. kada nije podnesen u skladu sa odredbama ovog člana,
 2. kada akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju ili ne zastupaju propisan procenat glasova i
 3. kada ni jedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne sjednice Skupštine, nije u djelokrugu Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu, podnesenim u skladu sa ovim članom.

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara Društva, može se sazvati i po nalogu suda.

Član 30.

Skupština akcionara Društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom u skladu sa Zakonom.

Član 31.

Poziv za održavanje Skupštine akcionara (obavještenje), Društvo objavljuje na Internet stranici Društva i u jednom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske, i to:

 1. za Godišnju sjednicuSkupštine najkasnije 30 i najranije 60 dana prije održavanja Skupštine,
 2. za vanrednu sjednicu Skupštine najkasnije 15 i najranije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 32.

Poziv za održavanje Skupštine akcionara Društva-Obavještenje iz člana 32. stav 1.tačka1. Statuta, obavezno sadrži:

 1. vrijeme i mjesto održavanja,
 2. prijedlog dnevnog reda sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujući izbor članova Nadzornog odbora),

3.      navod da Društvo obezbjeđuje kopiju finansijskih izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Nadzornog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjene Statuta (kao osnivačkog akta) Zakonom, koji uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim Zakonom, svakom akcionaru koji to zahtjeva u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

Poziv za održavanje Skupštine akcionara Društva (obavještenje), iz čl.32. stav 1. tačka 2., Statuta, obavezno sadrži:

1.    vrijeme i mjesto održavanja,

2.    opis razloga za sazivanje vanredne sjednice Skupštine,

3.    dnevni red koji predlažu lica, koja sazivaju ili zahtjevaju sazivanje vanredne sjednice Skupštine.

Član 33.

Na sjednici Skupštine akcionara Društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom i Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionari ili akcionar koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.

Prijedlog iz stava 2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 (sedam)  dana od dana objave godišnjeg saziva  sjednice Skupštine, odnosno u roku od 5 (pet) dana od dana objave saziva vanredne sjednice Skupštine.

Prijedlog iz stava 2.  i 3. ovog člana koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog Odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Akcionar iz stava 2. ovog člana ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.

Ako Nadzorni odbor Akcionarskog društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara , koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Član 34.

Radom Skupštine akcionara Društva predsjedava predsjednik Skupštine.

Skupština bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva,  natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini, na mandatni period 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, na prijedlog Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje akta usvojena na zasjedanju Skupštine, te obavlja i druge poslove predviđene Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 35.

Skupština Društva, donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva na prijedlog predsjednika Skupštine akcionara.

Poslovnikom o radu Skupštine, bliže se uređuje rad i funkcionisanje Skupštine akcionara Društva u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 36.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini Društva, ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, sa stanjem na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine.

Lista akcionara iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u sjedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Član 37.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom i Statutom.

Akcionar može dati punomoć  određenom licu,  za jednu ili više sjednica skupštine, na određeno vrijeme ili do opoziva, sa ili bez upustva, u pisanoj ili elektronskoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju,  vrsti i klasi posjedovanih akcija.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.

Punomoć se može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja u pisanoj ili elektronskoj formi, dostavljanjem  Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara Društva.

Član 38.

Uprava Društva i članovi Nadzornog odbora, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu, kao ni povezana lica u smislu zakona.

Član 39.

Predsjednik Skupštine akcionara Društva imenuje: Komisiju za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

Sastav i dužnosti Komisije bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Društva.

Član 40.

Skupština može odlučivati ako su prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Prilikom sazivanja Skupštine iz prethodnog stava, utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovne sjednice Skupštine akcionara sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica), ukoliko se ta Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma.

Ponovna Skupština akcionara može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 1/3 (jedne trećine), ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Član 41.

Ako na sjednici Skupštine  Društva postoji kvorum,  odluke se donose običnom  većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa, prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukom o izdavanju akcija, potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Odredba iz predhodnog stava ovog člana primjenjuje se i na donošenje odluke o ograničenju prenosa akcija na ime ili privremenih akcija, ako to ograničenje nije predviđeno Statutom, odnosno odlukom o njihovom izdavanju.

Član 42.

Odsutni akcionar može glasati i pismeno (preporučena pismena pošiljka, telegrafski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava) a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju, ako stigne do početka zasjedanja Skupštine.

Član 43.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja je nadležni organ Društva svojom odlukom proglasio poslovnom tajnom, predsjednik može sa tog dijela sjednice Skupštine isključiti javnost.

Član 44.

Skupština po pravilu odlučuje javnim glasanjem.

Skupština može odlučivati putem glasačkih listića.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara je putem glasačkih listića koji mogu biti prilagođeni potrebi kompjuterske obrade, ako akcionarsko društvo ima više od 100 akcionara, ili ako to zahtjevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju, kada se odlučuje o:

 1. izboru ili razrješenju članova Nadzornog odbora,  Odbora za reviziju i predsjednika Skupštine Društva,
 2. finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja   članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i predsjednika Skupštine Društva.

Član 45.

Predsjednik Skupštine Društva ima pravo izvršiti provjeru identiteta punomoćnika, kao i naknadnu provjeru autentičnosti ovlašćenja za zastupanje akcionara, na osnovu kojeg je neko lice kao punomoćnik učestvovao u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Član 46.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sljedećim slučajevima:

 1. ako u odluci nije određen neki drugi datum,
 2. kada zakon izričito uređuje da Odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 47.

Svaka Odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik, koji vodi izabrani zapisničar-notar.

Predsjednik Skupštine akcionara, odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara, sačinjava se najkasnije 15 (petnaest) dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara potpisuju: predsjednik Skupštine, ovjerivači zapisnika i zapisničar-notar.

Član 48.

Odluke Skupštine akcionara Društva, mogu se pobijati u skladu i iz razloga navedenih u  odredbama Zakona o privrednim društvima.

 1. NADZORNI ODBOR

Član 49.

Nadzorni odbor Društva se sastoji  od 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vremenski period od 4 (četiri), godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 50.

Akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Društva imaju pravo na jedno mjesto u Nadzornom odboru.

Prijedlog za člana Nadzornog odbora iz prednjeg stava, utvrđuju manjinski akcionari koji na dan sazivanja Skupštine akcionara imaju najmanje 5% ( pet odsto), glasačkih prava.

Skupština akcionara bira člana Nadzornog odbora iz stava 1. ovog člana većinom glasova akcionara.

Član 51.

Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora ispred  kapitala Grada vrši se po postupku predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i u tom cilju Skupština donosi:

1.      Odluku o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija,

 1. Odluku o imenovanju komisije za izbor,
 2. Odluku o raspisivanju javnog konkursa.

Komisija za izbor sastoji se od 5 (pet) članova od kojih su 3 (tri) službenici lokalne samouprave, a 2 (dva)  lica koja poznaju proceduru izbora i dijelatnost Društva.

Član 52.

Kandidati za članove Nadzornog odbora mogu biti lica koja pored opštih uslova i uslova utvrđenih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, ispunjavaju i posebne uslove koje utvrđuje Skupština.

Skupština Društva donosi Odluku o objavljivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora ispred  kapitala Grada  koji objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske i u jednom dnevnom listu koji  se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Član 53.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuje većina članova Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora na sjednicama za odluke će se izjašnjavati “ZA“, „PROTIV“ i „UZDRŽAN“.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Izuzetno, kada ocijeni opravdanim predsjednik Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može donijeti odluke pismeno, telefonski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava, ako se tome ne protivi ni jedan član  Nadzornog odbora.

Prijedlog odluke iz prethodnog stava prezentuje ili dostavlja predsjednik Nadzornog odbora svakom članu i evidentira njihovo izjašnjenje da li su „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“.

Na prvoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora, verifikuju se odluke donesene na način predviđen u stavu 5. ovog člana.

Član 54.

Nadležnost Nadzornog odbora je:

01.  nadzire rad Uprave,

02.  donosi Poslovnik o svom radu,

03.  predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnu politiku, planska dokumenta i druga akta Skupštini,

04.  saziva Skupštinu Društva i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,

05.  utvrđuje prijedlog odluka Skupštine Društva i vrši kontrolu sprovođenja usvojenih odluka,

06.  predlaže imenovanje i razriješenje članova Odbora za reviziju,

07.  imenuje i razriješava članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim ovim Statutom i zakonom,

08.  nadzire Upravu u sprovođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima,

09.  sistemski nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Društva.

10.  odobrava preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te i o drugim pitanjima,

11.  donosi smjernice o nabavkama i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem,

12.  daje ovlašćenje za ograničene aktivnosti u skladu sa čl.41. Zakona o javnim preduzećima,

13.  daje uputstva direktoru za sprovođenje istrage u vezi sa učinjenim nepravilnostima,

14.  donosi odluke o investiranju u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

15.  daje prijedlog Skupštini o osnivanju novih društava,

16.  daje prijedlog Skupštini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,

17.  prisustvuje sjednicama Skupštine Društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa,

18.  vrši pregled poslovnih knjiga i isprava Društva,

19.  redovno izvještava Skupštinu o svom radu,

20.  daje instrukciju organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu Društva,

21.  odlučuje o dodjeli donacija u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima,

22.  upoznaje se sa godišnjim Planom nabavki,

23.  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktima Društva.

Član 55.

Poslove iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu incijativu, na zahtjev akcionara sa najmanje 5% akcija Društva, na zahtjev povjerilaca čija potraživanja iznose najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, na zahtjev Uprave i Odbora za reviziju Društva.

Član 56.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da odredi svakom članu tog organa konkretnu odgovornost za poštivanje i realizaciju relevantnih odredbi zakona kojima se reguliše pojedina interna kontrola.

Predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članovima Nadzornog odbora za izvršenje zadataka iz prethodnog stava.

Član 57.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da osigura:

1.      Donošenje opštih akata  kojima se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada  organa Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom  i Etičkim kodeksom.

2.      Donošenje Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji sadrže detaljne odredbe o disciplinskom postupku, postupku razrješavanja odgovornih lica po skraćenom postupku i odredbe o razrješenju i udaljenju s posla iz Društva i zabrani ponovnog zaposlenja u  Društvu najmanje 10 (deset) godina, uključujući dužnost Uprave da za takvu svrhu vodi adekvatnu kadrovsku evidenciju.

Uprava i Nadzorni odbor dužni su i odgovorni za poštivanje akata Društva.

Član 58.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kako se predviđa Zakonom o računovodstvu i reviziji  Republike Srpske, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva, te koje se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Društva.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost izraditi nacrt Etičkog kodeksa koji će sadržavati obavezujuće odredbe utvrđene zakonom.

Nadzorni odbor neće prenositi ove nadležnosti.

Član 59.

Skupština Društva može razriješiti člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata uz argumentovano obrazloženje u sljedećim slučajevima:

1.      ako svojim radom ili ponašanjem onemogućava normalan rad Nadzornog odbora,

2.      ako se ne prihvati Izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu ili zbog loših poslovnih rezultata Društva i neizvršavanja plana poslovanja,

3.      ako podnese ostavku,

4.      u drugim, zakonom predviđenim slučajevima.

Prijedlog utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje Skupštini akcionara.

Član 60.

Razlozi za razrješenje članova Nadzornog odbora po skraćenom postupku su sljedeći:

1.       ako krši načela Etičkog kodeksa,

2.       neispunjava obaveze u skladu sa važećim zakonima,

3.      dodjela ugovora o nabavci suprotno važećem zakonu,

4.      učestvovanje u sukobu interesa,

5.      učešće u aktivnosti koja je zabranjena Zakonom o javnim preduzećima,

6.      nepodnošenje zahtjeva za odgovarajuće odobrenje aktivnosti  ograničenih Zakonom o javnim preduzećima,

7.      svjesno ili nesvjesno davanje ovlašćenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta za Društvo,

8.      izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela kojim se uzrokuje materijalna šteta Društvu.

Prijedlog za razriješenje zbog naprijed navedenih razloga utvrđuje Nadzorni odbor i saziva Skupštinu akcionara za odlučivanje po prijedlogu.

Član 61.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu, čiju visinu i način isplate utvrđuje Skupština akcionara.

3.   UPRAVA DRUŠTVA

Član 62.

Upravu Društva čine: direktor i izvršni direktori.

Broj izvršnih direktora i oblasti  za koje se isti određuju, utvrđuje Nadzorni odbor u skladu sa operativnim i poslovim potrebama.

Član 63.

Direktora i izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog javnog konkursa na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Za direktora i izvršne direktore, može biti izabrano lice koje ispunjava posebne  uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor na odnosne funkcije, koju donosi Nadzorni odbor Društva.

Član 64.

Odluku o raspisivanju konkursa za izbor članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

Komisiju za izbor članova Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva.

Komisija za izbor sastoji se od 3 (tri) člana iz reda članova Nadzornog odbora.

Komisija iz prethodnog stava obavlja poslove utvrđene Odlukom o imenovanju.

Javni konkurs sadrži naziv upražnjenih pozicija, standarde i kriterijume i druge uslove i procedure iz odluke Nadzornog odbora, a objavljuje se u Službenom glasniku RS  i jednom dnevnom listu dostupnom na cijelom području Republike Srpske.

Prijave na konkurs se dostavljaju u roku od 14 dana od dana objavljivanja.

Odluku o izboru i imenovanju donosi Nadzorni odbor i ona je konačna u Društvu.

Sva imenovanja biće provedena na način koji će dopustiti da ista budu predmet ispitivanja od treće strane koja nije učestvovala u izboru i imenovanju.

Član Uprave ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou  političkog organizovanja.

Član 65.

U slučaju otkaza članu Uprave ili prestanka funkcije iz drugih razloga Nadzorni odbor može imenovati privremenog člana Uprave, kao vršioca dužnosti do provođenja postupka izbora u skladu sa ovim Statutom.

Nadležni organ može imenovati vršioca dužnosti i na druga rukovodeća mjesta u Društvu shodno odredbi iz prethodnog stava i u drugim opravdanim slučajevima.

Član 66.

Djelokrug Uprave Društva je sljedeći:

01.  izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora,

02.  sprovođenje Etičkog kodeksa,

03.  organizuje i vodi poslovanje Društva,

04.  staranje i odgovornost za zakonitost rada Društva,

05.  izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

06.  predlaganje i sprovođenje smjernica o nabavci i sprovođenje važećih propisa u toj oblasti,

07.  obezbjeđivanje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će u slučaju kršenja načela istog, sprovoditi propisani disciplinski postupak.

08.  utvrđivanje prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,

09.  zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa postupcima utvrđenim aktima Društva i važećim zakonom,

10.  davanje prijedloga Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa važećim Zakonima o investicijama,

11.  davanje prijedloga Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,

12.  zastupanje Društva,

13.  davanje prijedloga Nadzornog odbora o osnivanju novih društava,

14.  donosi Pravilnik i Uputstvo o nabavci kojim se utvrđuje postupak nabavke u Društvu u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast,

15.  nadzire zaposlene Društva u primjeni zakona iz prethodne tačke,

16.  priprema analize izvještaje i informacije za potrebe Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine akcionara,

17.  donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,

18.   imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima, odgovornostima   i odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom,

19.   obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Član 67.

Direktor je obavezan da obustavi od izvršenja svaki akt organa Društva za koji smatra da je protivan Zakonu i o tome obavijesti pismeno organ koji je donio predmetni akt.

Ako organ koji je donio akt iz prethodnog stava ovog člana, ne uskladi taj akt sa važećim  propisima u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je primio pismeno obavještenje direktora,  direktor će u daljem roku od 8 (osam) dana pokrenuti postupak za ocjenu njegove zakonitosti.

Do donošenja odluke nadležnog organa povodom obavještenja iz stava 1. ovog člana osporeni akt se ne primjenjuje.

Član 68.

Uprava Društva može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti Direktoru ili drugom članu Uprave Društva.

Pravo na vršenje povjerenih poslova može se opozvati u svako doba.

Član 69.

Članovi uprave vrše poslove iz svog djelokruga u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju s pažnjom dobrog  privrednika, a u skladu sa načelima Etičkog kodeksa.

Svako kršenje Etičkog kodeksa  je osnov za otkaz članu Uprave.

Član 70.

Članovi Uprave Društva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata, uz argumentovano obrazloženje u slučaju da se ne prihvati Izvještaj o poslovanju Društva po godišnjem obračunu zbog loših poslovnih rezultata Društva i neizvršavanja plana poslovanja.

Član 71.

Visinu plate i način isplate za Upravu Društva, utvrđuje Nadzorni odbor po kriterijuima po kojima će članovi Uprave ostvarivati plate srazmjerno uspješnosti u radu, odnosno izvršenju plana poslovanja i rezultatima poslovanja Društva.

Član 72.

Vođenje poslova Društva i rad Uprave utvrđuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor Društva.

IX SUKOB INTERESA I IZVJEŠTAVANJE

Član 73.

Povezano lice jeste svaki zaposleni Društva, uključujući pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, svako pravno ili fizičko lice u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava Društva.

Povezano lice ne smije stupiti u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa  Društvom u ličnim i profesionalnim odnosima.

Povezano lice će omogućiti Nadzornom odboru  uvid u sve transakcije  ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Društvom.

Društvu nije dozvoljeno da prilikom poslovanja, povezanim licima nudi  povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Društvom.

Član 74.

Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama čl. 74. Statuta, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i druge nadležne organe.

Član 75.

Pod licima u vezi sa povezanim licima iz čl.73. smatraju se:

 1. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine,

odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima,

 1. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u Društvu,
 2. pravna lica u kojima Društvo ima udio od najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava,
 3. pravna lica u kojima sa najmanje 5% zbira glasačkih prava raspolaže povezano lice,
 4. pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice prema definiciji iz  ovog člana, član Nadzornog odbora.

Član 76.

Struktura izvještavanja u Društvu će biti kako slijedi:

 1. Uprava ima obavezu da izvještava Nadzorni odbor,
 2. Nadzorni odbor ima obavezu da izvještava Skupštinu.

Nijedan od organa upravljanja Društvom nemože prenositi svoje dužnosti, koje se tiču nadzora.

Član 77.

Nadležnost za smjenjivanje imaju organi kako slijedi:

 1. Nadzorni odbor ima ovlaštenje da opozove člana Uprave,
 2. Skupština Društva ima ovlaštenje da opozove članove Nadzornog odbora, Odbora za reviziju,
 3. Uprava može da otkaže ugovore o radu zaposlenima.

Bilo koji od organa upravljanja navedenih u stavu 1. ovog člana može opozvati članove ili otkazati pojedine ugovore, isključivo u skladu sa Zakonom i odgovarajućom procedurom utvrđenom u odgovarajućim opštim aktima Društva.

X ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 78.

Društvo zastupaju:

 1. direktor Društva,
 2. direktora  u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od izvršnih direktora kojeg on ovlasti, u okviru oblasti za koju su imenovani.

Zastupnici Društva su ovlašćeni da zaključuju i potpisuju ugovore i druga akta, te zastupaju Društvo pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama bez ograničenja, osim:

 1. zaključivanja investicionih ugovora uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora,
 2. zastupanja pred sudovima i drugim organima u predmetima čija je vrijednost veća od

10.000 KM, uz prethodnu saglasnost Uprave.

Član 79.

Zastupnik Društva u odnosu na Društvo koje zastupa, dužan je da se pridržava ovlašćenja datih Statutom i odlukom nadležnih organa Društva.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu izvan Društva pismenu punomoć za zastupanje Društva , samo uz pismenu saglasnost svih članova Uprave.

Član 80.

U svom poslovanju Društvo će upotrebljavati poslovno ime u punom i u skraćenom nazivu.

Za Društvo se  potpisuje  tako što lica ovlašćena za zastupanje uz poslovno ime  stavljaju svoj potpis, a kod zaključivanja ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM,  potpis stavlja direktor i izvršni direktor iz čije je nadležnosti pravni posao.

Lica ovlašćena za zastupanje, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod registarskog suda.

Lica ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod ovlašćene organizacije (banke) za platni promet.

Član 81.

Dijelove Društva, zastupaju i predstavljaju njihovi rukovodioci u granicama ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Uprave Društva.

XI STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

Član 82.

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti privrednog društva, u smislu zakona, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od privrednog društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje u smislu zakona označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, zamjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu.

Imovina u smislu stava 1. i 2. ovog člana  uključuje naročito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasničkog učešća u drugim društvima i novac.

Član 83.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva može se izvršiti na sljedeći način:

 1. Nadzorni odbor Društva usvaja Odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla  i
 2. Društvo obavještava akcionare u skladu sa čl.272. Zakona o privrednim društvima, kojim je regulisano sazivanje skupštine, najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za održavanje sjednice Skupštine.

Obavještenje iz prethodnog stava, ovog člana sadrži razlog sazivanja Skupštine.

Sastavni dio obavještenja  je:

 1. izvještaj o uslovima posla, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
 2. preporuka Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge takve preporuke i
 3. obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa zakonom.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština Akcionara, u skladu sa  Zakonom i Statutom.

Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara iz prethodnog stava ovog člana prilaže se i primjerak notarski potvrđenog ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Član 84.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja Odluke predstavlja manje od 30% knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja donosi Nadzorni odbor.

XII ETIČKI KODEKS

Član 85.

Društvo je dužno usvojiti Etički kodeks, koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti članova Uprave i Nadzornog odbora, zaposlenih i drugih povezanih lica, za sve vrijeme trajanja njihovog angažmana u Društvu.

Etički kodeks Društva sadržava najmanje: pravila o sukobu interesa, povezanim licima, povjerljivosti, pravednom postupanju, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Društva, postupanju u skladu sa važećim propisima kao i internim aktima Društva, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, odobravanje zajmova povezanim licima, članovima Uprave i Nadzornog odbora, upoznavanje sa pravilima Etičkog kodeksa Društva, te nemogućnostima odricanja od istih.

Član 86.

Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Društva predstavljaće osnov za opoziv, odnosno otkaz člana  Uprave i Nadzornog odbora na osnovu  sprovedenog  skraćenog postupka.

Pravila skraćenog postupka i utvrđivanje odgovornosti, utvrdiće se Poslovnikom o radu pojedinih organa Društva.

XIII RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITAKA

Član 87.

Po usvajanju Finansijskih izvještaja za predhodnu poslovnu godinu, dobit se raspoređuje sljedećim redoslijedom:

a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,

b) za zakonske rezerve,

v) za statutarne rezerve, ako ih društvo utvrdi osnivačkim aktom,

g) za donacije, najviše do 10% od neto dobiti, ako su planirane u skladu sa propisom kojim se utvrđuje dodjela donacija društva u javnom vlasništvu lil pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj,

d) za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština Društva, na obrazložen prijedlog Uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Član 88.

Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju finansijske godine, isti se može pokrivati iz obaveznih rezervi  Društva i na druge načine utvrđene Zakonom.

Član 89.

U slučaju smanjenja obavezne rezerve, ista se  dopunjuje do iznosa koji utvrdi Skupština akcionara u skladu sa propisima.

XIV PLANIRANJE  POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 90.

Uprava Društva, koristeći se dobrom poslovnom praksom, planiraće  razvoj Društva pripremom  trogodišnjeg plana poslovanja.

Nakon usvajanja trogodišenjeg plana poslovanja, isti će biti dostavljen glavnom revizoru javnog sektora RS i nadležnom resornom Ministarstvu.

Trogodišnji plan poslovanja treba da sadrži sljedeće:

01.  predviđanje prihoda i rashoda,

02.  kapitalne troškove predviđene u trogodišnjem periodu koji plan obuhvata,

03.  izvore finansija predložene za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve,

04.  sve kredite, odnosno pozajmice koji su planirani u trogodišnjem planu poslovanja,

05.  obezbjeđivanje sredstava, predložena za osiguranje kredita navedenih u prethodnoj alineji,

06.  prijedloge  za osnivanje ili kupovinu drugih preduzeća ili poslova, bilo u cjelini ili djelimično, ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeća,

07.  zapošljavanje kao i predviđene troškove za isto,

08.  prijedlog za korišćenje viška dobiti za period plana poslovanja,

09.  prijedlog za prodaju nepokretne imovine,

10.  predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala, tako da  budžeti moraju odražavati planirane aktivnosti Društva i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 91.

Plan poslovanja će za period za koji je donesen, predstavljati osnov poslovnih aktivnosti  Društva.

Uprava će godišnje usaglašavati Plan poslovanja i u  slučaju potrebe revidirati i usaglašavati isti, radi prilagođavanja Plana poslovanja tržišnim uslovima.

XV OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH

PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Član 92.

Društvo može osnivati ili kupovati druga društva, pod uslovom da za isto postoji odluka Skupštine akcionara Društva i ako su kumulativno ispunjeni sljedeći  uslovi:

 1. da je društvo koje se osniva, odnosno koje se kupuje direktno vezano za djelatnost Društva,
 2. ako će se osnivanjem, odnosno, kupovinom drugog društva ostvariti direktna korist Društva, odnosno ukoliko će se osnivanjem ili kupovinom drugog društva postići najracionalnija iskorišćenost postojećih kapaciteta Društva.

XVI  PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKIH

RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Član 93.

Nadzorni odbor Društva ima obavezu i odgovornost da:

 1. organizuje pripremu vjerodostojnih računovodstvenih izvještaja i finansijskih iskaza sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i propisima o računovodstvu i reviziji  Republike Srpske iz kojih su vidljive finansijske pozicije Društva i koje su otvorene za pregled  svim licima koja imaju pravni interes u poslovanju Društva,
 2. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima,
 3. pregleda  završni izvještaj revizora.

Uprava ima obavezu i odgovornost da izvršava preporuke revizora u datim rokovima za izvršenje.

XVII   POSTUPAK NABAVKE

Član 94.

Svi postupci nabavke od strane Društva, biće sprovođeni uz strogo poštovanje Zakona o javnim nabavkama.

Član 95.

Uprava Društva dužna je:

 1. donijeti Uputstvo i Pravilnik koji će regulisati postupak nabavke u skladu sa važećim propisima,
 2. nadzirati zaposlene Društva u inplementaciji propisa o nabavci, odredbi Uputstva i Pravilnika o nabavkama u Društvu,
 3. učestvovati u radu Komisije za nabavke,
 4. pripremati Izvještaje o postupcima nabavke na način kako je to propisano,
 5. podnositi Izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i  Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci.

Član 96.

U postupku nabavke Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost kako slijedi:

1.      pregledati Uputstvo i Pravilnik za postupak nabavke, te utvrditi da li su isti  usklađeni sa važećim propisima o nabavci,

2.      vršiti nadzor nad radom Uprave i zaposlenih u pogledu primjene Uputstva i Pravilnika o postupku nabavke u Društvu,

3.      pregledati izvještaje o nabavci i pripremi izvještaj u slučaju  zloupotrebe  od  strane nadležnih organa Društva.

Član 97.

U postupku nabavke Odbor za reviziju je odgovoran za:

 • mjesečni pregled izvještaja o nabavci i  izvještaj Nadzornog odbora o bilo kakvom kršenju važećih propisa o nabavkama.

Odbor za reviziju ne može prenositi svoje obaveze drugim organima Društva.

Ponuđačima u procesu nabavke izričito je zabranjeno učešće ili korišćenje uticaja na Nadzorni odbor ili Upravu, u vezi sa postupkom nabavke.

Član 98.

Članovi Uprave, Nadzornog odbora i akcionari su sa Društvom vezana lica u pogledu postupka i ciljeva važećih propisa o nabavci.

Ukoliko na bazi izvještaja o nabavci/nabavkama ili na bazi informacije iz drugog izvora, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili važećih propisa o nabavkama ili Uputstava i Pravilnika Društva o nabavkama, Društvo preduzima bez odlaganja korake za suspendovanje sa posla odgovornog lica, te sprovođenja pune istrage.

Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja važećih propisa o nabavkama ili Etičkog kodeksa, Nadzorni odbor će preporučiti trenutno otpuštanje odgovornog lica.

Za sprovođenje mjera predloženih od strane Nadzornog odbora, predviđenih u stavu 2. i 3.  ovog člana, odgovorna je Uprava društva.

XVIII OSNOVNI KAPITAL I REZERVE DRUŠTVA

Član 99.

Društvo može izdavati obične  akcije.

Najniža nominalna vrijednost akcije ne može biti manja od jedne konvertibilne marke, a ako je veća onda mora biti djeljiva sa deset.

Učešće akcija u osnovnom kapitalu određuje se odnosom nominalne vrijednosti tih akcija i ukupne nominalne vrijednosti svih uplaćenih akcija.

Član 100.

Rezerve Društva čine zakonske rezerve i rezerve kapitala.

Društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog člana mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

Rezerve kapitala mogu se koristiti za:

 1. pokriće gubitka i
 2. povećanje osnovnog kapitala pod uslovom da zakonske rezerve zajedno sa rezervama kapitala prelaze procenat osnovnog kapitala Društva iz stava 2. ovog člana.

Informacija o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 101.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara Društva.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, način povećanja, vrijeme uplate kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

Član 102.

Osnovni kapital se može povećavati:

 1. novim ulozima,
 2. pretvaranjem zamjenjivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca garanta na takav upis (uslovno povećanje) i
 3. iz sredstava Društva.

Pri povećanju osnovnog kapitala u Društvu vrše se izdavanja novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.

Član 103.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala  utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Član 104.

Osnovni kapital se može smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.

Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 105.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se istovremeno sa odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja.

Informacija o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 106.

Društvo je u obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno preduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima.

Društvo je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu sa tim mjerama donese Pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kojem posluje.

XX   ODBOR ZA REVIZIJU I ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

A. ODBOR ZA REVIZIJU

Član 107.

Odbor za reviziju je organ sastavljen od 3 (tri) člana.

Član Odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u Društvu.

Odluku o imenovanju Odbora za reviziju donosi Skupština akcionara  Društva.

Prijedlog članova Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor većinom glasova, a na osnovu raspisanog javnog konkursa za izbor najkvalifikovanijih lica za funkciju članova Odbora za reviziju.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima koje treba da ispunjavaju kandidati za člana Odbora za reviziju, donosi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor može imenovati komisiju od tri člana iz reda članova Nadzornog odbora da provede određene aktivnosti prije nominacije najkvalifikovanijih lica za članove Odbora za reviziju.

Član 108.

Odbor za reviziju dužan je da:

01.  imenuje vanjskog revizora,

02.  imenuje direktora Odjeljenja za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima,

03.  razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizije koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,

04.  razmotri studije rizika iz prethodne odredbe i plan revizije u sporazumu sa Glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja  interne revizije Društva,

05.  osigura da Odjeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,

06.  osigura da interne kontrole Društva budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,

07.  podnose Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,

08.  nadzire interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima,

09.  konsultuje se sa Glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za internu reviziju svake dvije do tri godine,

10.  osigurava da Odjeljenje za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima,

11.  Razmatra izvještaje Odjelenja interne revizije i daje preporuke po izvještajima revizije,

12.  Izvještava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,

13.  Izvještava Skupštinu akcionara o računovodstvu,izvještajima i finansijskom poslovanjuDruštva i povezanih društava,

14.  Izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti, koju usvaja Skupština akcionara i

15.  izvještava o usklađenosti poslovanja javnog preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

2. Odbor za reviziju podnosi izvještaj na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj sjednici skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kada to zatraži Nadzorni odbor.

3. Odbor za reviziju dostavlja poseban izvještaj Skupštini akcionara o ugovorima zaključenim između javnog preduzeća i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima i ovog Statuta.

Član 109.

Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da u primjeni  preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora vrši nadzor nad Upravom.

Uprava Društva  je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuči Odbor za reviziju.

Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za realizaciju iste.

Odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini Društva.

B. ODJELJENJE ZA INTERNU REVIZIJU

Član 110.

Odjeljenje interne revizije uspostavlja Direktor odjeljenja za internu reviziju  tako što:

 1. organizuje odjeljenje odgovarajućeg  obima, potrebnog da se adekvatno obavljaju

dužnosti utvrđene Statutom,

 1. vrši izbor i rukovođenje licima zaposlenim u Odjeljenju.

Zaposleni radnici Odjeljenja, izuzev direktora, su u radnom odnosu u Društvu.

Direktor odjeljenja ostvaruje nadoknadu za svoj rad u skladu sa tarifom koju utvrdi Glavni revizor ili nadležno ministarstvo.

Član 111.

Direktora odjeljenja interne revizije imenuje Glavni revizor javnog sektora RS  na način propisan zakonom.

U slučaju da Glavni revizor ne iskoristi svoja prava iz prethodnog stava,  direktora odjeljenja imenuje Odbor za reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor najboljeg kvalifikacionog kandidata, pod nadzorom Glavnog revizora, u skladu sa zakonom, po postupku koji važi za izbor Uprave društva.

Član 112.

Uprava je dužna i odgovorna:

 1. da obezbjedi adekvatan prostor s ciljem da se omogući  operativnost  Odjeljenja  interne revizije i da mu se omogući da neometano obavlja svoj posao,
 2. da obezbjedi, da bez izuzetka Odjeljenje za internu reviziju ima potpun i cjelovit uvid u  svu dokumentaciju Društva, potrebanu  za obavljanje poslova.

Organi upravljanja Društvom  su dužni sarađivati sa članovima Odbora za reviziju, te učiniti dostupnim sve isprave, finansijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odbora i Odjeljenja za internu reviziju.

Član 113.

Odjeljenje za internu reviziju ima dužnost i odgovornost da:

 1. podnese Odboru za reviziju godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizije koje će biti izvršene,
 2. obavlja svoju dužnost u  skladu sa Međunarodnim standardima revizije,
 3. podnosi Odboru za reviziju izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora Odjeljenja interne revizije.

Odjeljenje interne revizije ovu dužnost ne može prenositi.

XXI  ZABRANJENE  I OGRANIČENE AKTIVNOSTI

Nedopuštene aktivnosti

Član 114.

Društvu nije dopušteno:

 1. davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u Društvu, ili drugim licima, kao ni

pružanje  garancija ili osiguranja za kredit,

 1. davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama Zakona o donacijama

preduzeća u javnom  vlasništvu ili pod javnom kontrolom Republike,

 1. isplate plata, doprinosa i naknada suprotno odredbama propisa o radu, Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju i zdravstvenom osiguranju ili licima na

bilo kakvoj  listi  čekanja,

 1. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je

pripremilo poziv na  tender ili svakog povezanog lica ili lica u vezi sa

povezanim licima,

 1. vršenje izmjena ili dopuna  već zaključenih ugovora o nabavci, osim ako su te

izmjene, odnosno dopune izvršene u skladu sa zakonom,

 1. prihvat plaćanja zamjenom za novac, plaćanje u naturi ili gotovinskom

ekvivalentu,

 1. investicije  iz kratkoročnih izvora sredstava Društva, osim kada se radi o

odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu

tu oblast,

 1. sklapanje ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošću većom od 10.000 KM

bez potpisa dva direktora.

Ograničene aktivnosti

Član 115.

Društvo može preduzimati sljjedeće aktivnosti samo uz pismeno ovlašćenje većine članova Nadzornog odbora:

1.   izmirenje duga prema povjeriocu Društva plaćanjem trećem licu (ugovor o cesiji),

 1. prebijanje dugovanja prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja su iz tog

razloga  istovremeno i povjerilac i dužnik  Društva (ugovor o prostoj     konpenzaciji),

 1. učešće  u aranžmanu višestrukog prebijanja dugovanja između više strana

(multilateralna   konpenzacija),

 1. izmirenje duga prema Društvu u slučaju da dužnik plaća povjeriocu Društva,
 2. otpis dugovanja.

XXII POSEBNE ODREDBE

Član 116.

Zaposleni u Društvu

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, utvrđuju se posebnim opštim aktom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Nadzorni odbor i Uprava Društva obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o :

1.      razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,

2.      kretanju i promjenama zarada zaposlenih,

3.      zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama na poboljšanju uslova rada,

4.      statusnim promjenama i promjenama oblika organizovanja  Društva.

Obavještavanje zaposlenih o pitanjima iz prethodnog stava vršiće se preko oglasne table, putem informativnih glasila ili na drugi način utvrđen aktom Uprave Društva.

Obavještavanje akcionara

Član 117.

Uprava obavještava akcionare o poslovanju Društva, radu njegovih organa, računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju, kao i o izvještajima Nadzornog odbora i revizora.

Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i ostale dokumente Društva, na način i pod uslovima kako utvrdi Nadzorni odbor.

Ostvarivanje prava akcionara na obavještavanje obezbjeđuje Uprava Društva.

Društvo je dužno da objavi godišnji finansijski izvještaj.

Član 118.

Akcionari imaju pravo da Nadzornom odboru  i  Upravi Društva pismeno postavljaju pitanja o upravljanju Društvom.

Organi iz prethodnog stava ovog člana dužni su da pismeno odgovore na pitanja akcionara, u roku od 15 dana od dana dobijanja pitanja.

Javnost rada i poslovna tajna

Član 119.

Rad Društva je javan.

Javnost se obezbjeđuje informisanjem putem sredstava informisanja i na druge načine.

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju dokumenta i informacije koje je Nadzorni odbor utvrdio kao povjerljive i čije bi širenje moglo nepovoljno da utiče na poslovanje Društva.

Kao poslovna tajna ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po zakonu smatraju javnim.

Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim licima može dati direktor, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Opšti akti Društva

Član 120.

Opšta akta Društva su:

1.      Statut,

2.      pravilnik i poslovnik,

3.      odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni akt Društva i druga opšta akta moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Za pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima, Zakona o privrednim društvima i drugim  pozitivnim propisima.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu su: odluke, rješenja, zaključci i preporuke, koji  moraju biti u skladu sa zakonom i opštim aktima.

Opštim aktom i odlukom se odlučuje o pitanjima iz oblasti poslovanja i statusa Društva.

Rješenjem se odlučuje o pravima i dužnostima pojedinaca.

Zaključkom se odlučuje o proceduralnim pitanjima i pitanjima za koja je organ nadležan da ih razmatra.

Preporukom se izražava stav organa po određenim pitanjima u radu Društva.

Etički kodeks je opšti akt Društva.

XXIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 121.

Danom stupanja na snagu ovog  Statuta, Društvo nastavlja da radi na način i pod uslovima pod kojim je upisano u sudski registar.

Društvo zadržava Statut kao obavezni opšti akt, s tim  da ovaj Statut i sve buduće izmjene Statuta, moraju biti sprovedene u skladu sa Zakonom.

Društvo zadržava pravnu formu organizovanja (akcionarsko društvo) i nije dužno da u postupku usklađivanja Statuta sa odredbama Zakona, uz prijavu za provođenje u sudski registar podnositi dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu novčanog dijela osnovnog kapitala utvrđenog Zakonom.

Član 122.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima.

Član 123.

Ovaj Statut  je potvrđen od strane notara i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut  “Toplana” a.d. Banja Luka broj 04-7278/04 od 23.12.2004. godine.

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE DRUŠTVA

Milkica Gajić, dipl.pravnik