051 336 130 topbl@bltoplana.com

Odluka o opštim uslovima za isporuku toplotne energije

Na osnovu člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 124/11), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta Grada Banja Luka (Službeni glasnik Grada Banja Luka, br. 25/05, 30/07 i 17/12), Skupština grada Banja Luka je, na 15. sjednici, održanoj dana 28.11, 02.12. i 03.12. 2013. godine, donijela

O D L U K U

o opštim uslovima za isporuku toplotne energije

I – UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom, utvrđuju se – uslovi i način distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdijevanje kupaca toplotnom energijom – koja se koristi za grijanje stambenih i poslovnih objekata, tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije, uslovi i način obezbjeđivanja kontinuiteta u snabdijevanju toplotnom energijom kupaca na teritoriji grada Banje Luke (u daljem tekstu: Grad), prava i obaveze proizvođača i distributera toplotne energije, prava i obaveze kupaca toplotne energije, i propisuju drugi uslovi kojima se obezbeđuje redovno i sigurno snabdijevanje kupaca toplotnom energijom.

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovim uslovima imaju sljedeće značenje:

a) Toplana – davalac komunalne usluge , je javno preduzeće i/ili privredno društvo kojem su povjereni poslovi obavljanja komunalne djelatnosti;

b) komunalna usluga – proizvodnja i isporuka toplotne energije koja obuhvata proizvodnju i isporuku toplotne energije iz toplotnih izvora za grijanje vrelovodnom i toplovodnom mrežom do kupca;

v) kupac – korisnik komunalne usluge – (korisnik komunalne usluge je fizičko lice, preduzetnik, udruženje građana, privredno društvo i druga pravna lica, organi, organizacije i institucije javnih službi – koji na zakonit način koriste komunalne usluge. Fizičkim licem – kao korisnikom komunalne usluge, smatra se vlasnik stana – kao fizičko lice, zakupac – kao fizičko lice i privremeni korisnik stana – kao fizičko lice);

g) investitor je svako pravno ili fizičko lice, koje investira u izgradnju objekta ili dijela objekta, koji će biti priključen na distributivnu mrežu davaoca usluge;

d) etažni vlasnik je vlasnik stana u zgradi – koja je priključena na toplovodnu mrežu;

đ) korisna površina stambenog ili poslovnog prostora-površina navedena u ugovoru o otkupu, ili na osnovu dokaza o vlasništvu;

e) zajednica etažnih vlasnika je poseban oblik organizovanja etažnih vlasnika, koja se osniva ugovorom – radi obavljanja poslova upravljanja zgradom, i pravno je lice u poslovima koji se odnose na upravljanje zgradom;

ž) bonifikacija je procentualno umanjenje naknade za isporučenu toplotnu energiju;

z) pumpna stanica je postrojenje koje služi za cirkulaciju vrele vode kroz kotlove i vrelovodnu mrežu;

i) mjerilo toplote (kalorimetar) – je uređaj koji neposredno mjeri isporučenu toplotnu energiju, i osnov je za obračunavanje isporučene toplotne energije kupcu, a može biti zajedničko, ili sopstveno:

– zajedničko m j erilo toplote je m j erilo kojim se registruje količina toplotne energije za dvoje ili više kupaca priključenih na zajedničku instalaciju centralnog gr i janja ,

– sopstveno m j erilo toplote je m j erilo postavljeno u kućnoj podstanici , ili na kućnoj instalaciji , kojim se registruje isporučena količina toplotne energije za jednog kupca,

j) grijna sezona je vremenski period redovne isporuke, u kojem davalac komunalne usluge isporučuje toplotnu energiju, odnosno period od 15.10. tekuće godine do 15.04. sljedeće godine;

k) grijni dan – period u toku dana u kojem se isporučuje toplotna energija kupcu;

lj) Sporazum kupaca o raspodjeli troškova je pisani sporazum između kupaca -koji se snabdijevaju toplotnom energijom preko zajedničkog mjerila toplote, i Toplane, kojim se određuje udio troškova snabdijevanja toplotnom energijom svakog pojedinačnog kupca, pri čemu zbir svih dijelova mora biti 100%;

n) mjerno mjesto-mjesto na kojem se – pomoću mjerila, obavlja mjerenje isporučene toplotne energije – radi obračuna;

o) nosilac toplote je materija koja struji u sistemu i, zagrijevajući se u toplotnim izvorima energetskog subjekta, i hladeći se u grejnim tijelima kupca, prenosi toplotnu energiju. Materija nosioca toplote je voda;

p) obračunski period – je period za koji se vrši očitavanje i obračun isporučene toplotne energije;

r) priključna snaga:

– u stambenim objektima ili stambenim dijelovima stambeno-poslovnih objekata je snaga iz glavnog projekta instalacije centralnog grijanja i kućne podstanice,

– u poslovnim objektima ili poslovnim dijelovima stambeno-poslovnih objekata je snaga definisana ugovorom o prodaji toplotne energije,

s) vrelovodna mreža (primarna mreža) služi za prenos toplotne energije od toplotnog izvora do toplotnih stanica;

t) toplovodna mreža (sekundarna mreža) služi za distribuciju toplotne energije – od toplotne stanice do objekta potrošača.

II – TOPLIFIKACIONI SISTEM ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE

Član 3.

(1) Proizvodnja i distribucija toplotne energije se vrši putem Toplifikacionog sistema grada Banje Luke Toplane, a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Toplifikacioni sistem).

(2) Toplifikacioni sistem je gradski toplotni sistem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije.

Član 4.

Tehnološku cjelinu Toplifikacionog sistema – čine njegovi osnovni dijelovi:

a) toplotni izvori,

b) centralni toplotni izvor,

v) periferni toplotni izvor,

g) distributivna mreža,

d) priključci,

ž) kućne podstanice, i

z) kućne instalacije.

Član 5.

(1) Toplotni izvor obuhvata termoenergetska postrojenja za proizvodnju toplotne energije.

(2) Distributivna mreža je vrelovodna i toplovodna mreža – koja predstavlja sistem povezanih uređaja i instalacija koji su namijenjeni distribuciji toplotne energije do kupaca. Distributivna mreža i priključci obuhvataju vrelovode od Toplane do kućnih podstanica, zaključno sa ventilima na ulazu u primarni dio kućnih podstanica.

(3) Priključak je cjevovod koji povezuje priključne šahtove, ili odvajanja od distributivne mreže sa kućnom podstanicom.

(4) Kućna podstanica je skup uređaja i opreme, razvodnih, regulacionih i sigurnosnih sistema i uređaja za korišćenje toplotne energije za grijanje, i opreme za raspodijelu toplotne energije za različite sisteme kućnih instalacija.

(5) Kućna podstanica obuhvata, gledano u pravcu strujanja nosioca toplote, uređaje i opremu od ventila na ulazu u primarni dio, do ventila – iza cirkulacionih pumpi sekundarnog dijela kućne podstanice, zaključno sa tim ventilima.

(6) Kućne instalacije za grijanje obuhvataju uređaje i opremu – od ventila iza cirkulacionih pumpi, u smjeru strujanja nosioca toplote, do ventila na sabirniku nosioca toplote na njegovom toku iz grijnih tijela.

Član 6.

Toplana održava dijelove tehnološke cjeline Toplifikacionog sistema iz člana 4. ta. 1 do 4 ovih uslova, a kupci održavaju kućne instalacije.

 

III – PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA TOPLIFIKACIONI SISTEM

Član 7 .

(1) Investitor koji želi da priključi svoje toplotne instalacije i uređaje na Toplifikacioni sistem, podnosi – davaocu usluge, zahtjev za mišljenje na urbanističko-tehničke uslove (u daljnjem tekstu UTU-i).

(2) Zahtjev mora da sadrži:

a) Lokaciju objekta, datu na situaciji1 : 1000,

b) Procjenu priključne snage ili korisne površine objekta,

v) Namjenu potrošnje energije.

Član 8.

Davalac komunalne usluge po dostavljenom zahtjevu, dužan je dati svoje mišljenje u roku od 15 dana – od dana prijema zahtjeva, a ukoliko davalac komunalne usluge isto ne dostavi, smatra se da nema nikakvih posebnih uslova, i UTU-i se izrađuju na osnovu stanja na terenu.

Član 9.

(1) Ukoliko investitor dostavi zahtjev za mišljenje na UTU-e, u kome traži saglasnost da instalacije grijanja budu priključene na drugi toplotni izvor isporuke toplotne energije od onoga kojim raspolaže davalac usluge, a iz razloga nemogućnosti isporuke od strane davaoca usluge, davalac usluge će izdati pozitivno mišljenje na UTU-e.

(2) Nakon izdatog mišljenja na UTU-e, iz prethodnog stava, investitor nije dužan podnositi zahtjeve za načelnu i energetsku saglasnost.

Član 10.

Nakon dobijanja mišljenja na UTU-e, Investitor podnosi zahtjev za dobijanje načelne saglasnosti – uz koji prilaže lokacijske uslove i UTU-e.

Član 11.

Po završetku izrade projekta kućne podstanice i kućne instalacije, a prije početka izgradnje, investitor je dužan da – od Toplane, a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Toplana), zatraži pismenim putem, energetsku saglasnost, i sa Toplanom zaključi ugovor.

Član 12.

(1) Uz zahtjev za izdavanje energetske saglasnosti, prilaže se:

a) glavni projekat kućne instalacije i kućne podstanice, izrađen u skladu sa prethodnom saglasnošću, i sekundarnog cjevovoda – ako se radi o sekundarnom priključenju,

b) lokacijski uslovi, i

v) druga dokumentacija, zavisno od karakteristika objekta koji se priključuje.

Član 13.

(1) Kada se postojeći ili novi objekat priključuje na postojeću kućnu podstanicu, ili kućnu instalaciju, investitor prilaže saglasnost za priključenje kupaca – koji koriste postojeću kućnu podstanicu ili kućnu instalaciju.

(2) Kada se postojeći objekat priključuje na postojeću kućnu podstanicu ili kućnu instalaciju, investitor prilaže rješenje o odobrenju izvođenja radova – za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

(3) Toplana je dužna da u roku – od 30 dana, od dana prijema zahtjeva investitora – iz člana 12. ovih uslova, izda energetsku saglasnost – ukoliko su ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Član 14.

(1) Investitor je dužan da plati troškove priključka – prije zaključenja ugovora iz čl. 12. i 15. ove odluke, a iznos jednokratne naknade će zavisiti od ukupne projektne instalisane snage na primarnom dijelu kućne podstanice, zajedničkom za grijanje stambenog i/ili poslovnog dijela objekta.

(2) Visinu naknade utvrđuje Nadzorni odbor Toplane, uz saglasnost Skupštine grada Banja Luka.

(3) Rok važenja energetske saglasnosti nije ograničen.

(4) Obaveza Toplane je – da podatke iz glavnog projekta kućne podstanice – registruje, u evidencionom listu kućne podstanice.

Član 15.

Ugovorom iz člana 11. ovih uslova – regulišu se međusobna prava i obaveze između Toplane i investitora, a naročito:

a) obaveza investitora da pismeno obavijesti Toplanu o početku izgradnje kućne podstanice,

b) obaveza investitora da – po završetku izgradnje kućnih instalacija i kućne podstanice, podnese zahtev Toplani – za izdavanje odobrenja za priključenje objekta na Toplifikacioni sistem;

v) obaveze investitora i Toplane – u vezi sa korišćenjem kućnih instalacija i kućne podstanice;

g) obaveze investitora i Toplane – u vezi sa primopredajom opreme kućne podstanice – sa investitora, na održavanje -Toplani, i

d) obaveza investitora da Toplani plaća privremenu isporuku toplotne energije po – cijenama koje važe za redovnu isporuku energije.

Član 16.

Investitor je dužan da prilikom podnošenja zahtjeva za saglasnost na UTU-e, zahtjeva za načelnu i energetsku saglasnost, uplati naknadu.

Član 17.

(1) Po potrebi, i na osnovu posebnog zahtjeva investitora, Toplana može isporučivati toplotnu energiju za grijanje objekta u izgradnji – zbog završnih unutrašnjih radova, u toku grijne sezone.

(2) Isporuka toplotne energije – iz stava 1. ovog člana, vrši se ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, na osnovu ugovora o isporuci toplotne energije za grijanje objekta u izgradnji.

(3) Ugovor o isporuci toplotne energije za grijanje objekta u izgradnji- se zaključuje na određeno vreme.

Član 18.

Obaveza investitora je da – u toku perioda privremene isporuke toplotne energije, pripreni kućnu instalaciju, a Toplane da pripremi kućnu podstanicu, i registruje postignute parametre.

Član 19.

Kada se na izgrađenim kućnim instalacijama i na kućnoj podstanici ne mogu da postignu projektni uslovi, obaveza je investitora da tokom privremene isporuke toplotne energije, otkloni uzroke, odnosno izvrši neophodne prepravke na kućnim instalacijama i na kućnoj podstanici.

Član 20.

Kada investitor i Toplana izvrše regulaciju kućnih instalacija i kućne podstanice, i obave primopredaju opreme kućne podstanice sa investitora na održavanje – Toplani, investitor je dužan da podnese zahtjev za redovnu isporuku toplotne energije, uz dostavljanje upotrebne dozvole za priključeni objekat, te podatke o vlasnicima i korisnicima posebnih dijelova objekta – kao budućih kupaca toplotne energije, čime prestaje režim privremene isporuke toplotne energije.

Član 21.

(1) Na osnovu zahtjeva iz prethodnog člana, Toplana je dužna:

a) da zaključi ugovor o isporuci toplotne energije sa Investitorom, u skladu sa ovim uslovima i Zakonom o komunalnim djelatnostima, i

b) da preuzme – na upravljanje, prostoriju u kojoj se nalazi kućna podstanica, da je obezbijedi od neovlašćenog ulaza trećih lica.

(2) Toplana nije obavezna plaćati naknadu, niti bilo kakve druge dažbine, za prostoriju u kojoj je smještena kućna podstanica.

Član 22.

(1) Pružanje i korišćenje komunalnih usluga – vrši se na osnovu ugovora, zaključenog između Toplane i kupca. Ugovorom o isporuci toplotne energije regulišu se međusobna prava i obaveze Toplane i kupca – u toku isporuke toplotne energije.

(2) Za stanove i prostore koje investitor nije prodao, troškove redovne isporuke toplotne energije – snosi sam investitor, pod uslovima koji važe za vlasnike stanova ili poslovnih prostora.

Član 23.

Ugovor o isporuci toplotne energije zaključuje se u pismenoj formi, i sadrži, pored elemenata, utvrđenih zakonom – koji uređuje obligacione odnose i sljedeće elemente: vrijeme priključenja, trajanje ugovora i uslove produženja ugovora, prava i obaveze u slučaju prestanka i otkaza ugovora, obaveze Toplane prema kupcima – u slučaju neispunjenja obaveza, u pogledu kvaliteta i kontinuiteta isporuke, obaveze kupaca u slučaju neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja obaveza plaćanja, uslove i način preuzimanja i korišćenja energije, prava i obaveze – u slučaju privremene obustave isporuke toplotne energije, načina mjerenja, obračuna i uslova plaćanja preuzete toplotne energije, način informisanja o promjeni cijena i drugih uslova isporuke i korišćenja toplotne energije, kao i druge elemente – određene propisima.

Član 24.

(1) Ugovor o isporuci toplotne energije zaključuje se na neodređeno vrijeme, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

(2) Korisnik komunalne usluge je dužan – za potrebe zaključenja ugovora, dostaviti davaocu usluge pravno valjanu dokumentaciju, propisanu od strane davaoca komunalne usluge, i da – pismenim putem, u roku od 30 dana od nastale promjene, obavijesti davaoca usluge o svim vlasničkim i statusnim promjenama – koje utiču na međusobni ugovorni odnos.

Član 25.

(1) Po završetku izgradnje kućne podstanice, i izvršene primopredaje opreme kućne podstanice – sa investitora na održavanje – Toplani, pristup kućnoj podstanici dozvoljen je samo ovlašćenim licima Toplane.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pristup u prostorije u kojima je smještena kućna podstanica – dozvoljen je i vlasniku objekta, odnosno predstavniku organa upravljanja objektom, prilikom očitavanja mjerila toplote, i u postupku po reklamaciji na isporučenu toplotnu energiju.

(3) Bez prisustva ovlašćenog lica Toplane, dozvoljen je pristup kućnoj podstanici samo u slučaju opasnosti, o čemu se – bez odlaganja, mora obavijestiti Toplana.

(4) Svaki pristup kućnoj podstanici – obavezno se evidentira u evidencionom listu kućne podstanice.

Član 26.

Toplana je dužna da vodi evidenciju kućnih podstanica i kupaca.

 

IV – ODRŽAVANJE DIJELOVA TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

Član 27.

Toplana je dužna da dijelove Toplifikacionog sistema – iz člana 4. ta. 1. do 4. ove odluke, eksploatiše racionalno i ekonomično, i da ih održava u ispravnom stanju.

Član 28.

(1) Remont, i druge radove na dijelovima Toplifikacionog sistema – iz člana 4. ta. 1. do 4. ove odluke, radi pripremanja za narednu grijnu sezonu, obavlja Toplana – po prestanku grijne sezone, i iste mora završiti do 20. septembra tekuće godine.

(2) U vremenu od 10. do 25. septembra, Toplana je dužna da izvrši probu funkcionisanja svih dijlova Toplifikacionog sistema – iz člana 4. ta. 1. do 4. ove odluke.

(3) Toplana je dužna da – Gradonačelniku, podnese izveštaj o izvršenim aktivnostima iz st. 1. i 2. ovog člana, i o spremnosti za grijnu sezonu – najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 29.

(1) Kućne instalacije objekta koji je priključen na Toplifikacioni sistem -moraju se održavati u ispravnom stanju. Radovi na pripremi kućnih instalacija za grijnu sezonu moraju se završiti do 1. septembra tekuće godine.

(2) Etažni vlasnik dužan je da vrši održavanje svog posebnog dijela zgrade, koji uključuje instalaciju centralnog grijanja, odnosno grijnih tijela u stanu.

(3) Održavanje zajedničkih dijelova zgrade, koji podrazumjevaju instalaciju centralnog grijanja, grijnih tijela u zgradi, dijelova toplotnih postrojenja i drugih uređaja do toplotne stanice, održavaju i finansiraju etažni vlasnici – zajednički.

(4) Davalac komunalne usluge ima pravo da samoinicijativno, ili na zahtjev trećeg lica, vrši kontrolu ispravnosti održavanja, i kontrolu rada toplotnih uređaja, u cilju obezbjeđivanja kvaliteta grijanja i bezbjednosti sistema.

Član 30.

(1) O održavanju kućnih instalacija stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom. Poslove održavanja, vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom, može ugovorom povjeriti pravnom licu ili preduzetniku – koji su registrovani za obavljanje te vrste poslova, o čemu su dužni, pismenim putem, obavijestiti -Toplanu.

(2) Obaveza vlasnika objekta, odnosno organa upravljanja objektom je – da, između dvije grijne sezone, otkloni sve uočene nedostatke na kućnim instalacijama.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, pravno lice ili preduzetnik – koji su ovlašćeni da održavaju kućne instalacije, imaju obavezu da – o izvršenim radovima, obavijeste Toplanu, prije početka grijne sezone.

 

V – NAČIN OBEZBJEĐIVANJA KONTINUITETA U SNABDIJEVANJU KUPACA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 31.

(1) Toplana je dužna – da, svoj rad i poslovanje, organizuje tako da obezbijedi pouzdanu, trajnu i nesmetanu isporuku toplotne energije kupcima, pod pretpostavkom da su ispunjeni uslovi za proizvodnju i isporuku toplotne energije.

(2) Isporuka toplotne energije kupcima – ne može se uskratiti, osim u slučajevima, i pod uslovima – utvrđenim zakonom, i ovom odlukom.

(3) U izvršavanju obaveza iz stava 1. ovog člana, Toplana je dužna da preduzima sve potrebne mjere – na održavanju dijelova Toplifikacionog sistema, iz člana 4. ta. 1. do 4. ove odluke, radi obezbjeđenja njihove stalne pogonske i funkcionalne ispravnosti i bezbjednog korišćenja, u skladu sa tehničkim i drugim propisima i standardima – koji se odnose na uslove eksploatacije, te vrste objekata i instalacija, njihovu bezbjednost i uslove zaštite životne sredine – utvrđene zakonom, i drugim propisima.

Član 32.

(1) U slučaju poremećaja, odnosno prekida u isporuci toplotne energije kupcima, usljed više sile, ili drugih razloga koji se nisu mogli predvidjeti, odnosno spriječiti, Toplana je obavezna – da bez odlaganja, preduzme mjere na otklanjanju uzroka i posljedica poremećaja, odnosno prekida u isporuci, i to da:

a) radno angažuje zaposlene na otklanjanju uzroka i posljedica poremećaja, odnosno razloga zbog kojih je došlo do prekida u isporuci toplotne energije kupcima, kao i da, po potrebi, angažuje treća lica u obezbjeđenju uslova za kontinuiranu isporuku toplotne energije kupcima,

b) hitno popravi i zamijeni instalacije i uređaje kojima se obezbeđuje isporuka toplotne energije kupcima, kao i zaštiti dijelove Toplifikacionog sistema – iz člana 4. ta. 1. do 4. ove odluke, od daljih havarija, i

v) preduzima i druge mjere koje utvrde nadležni organi Grada.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Toplana je dužna da – preko sredstava javnog informisanja, bez odlaganja, obavijesti kupce o razlozima prekida ili poremećaja u isporuci toplotne energije, o vremenu trajanja prekida ili poremećaja u isporuci, kao i da kupcima pruži potrebna posebna uputstva.

(3) Toplana je dužna da – u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način, obavijesti korisnike o planiranim prekidima – koji će nastati, ili mogu nastati u pružanju usluge isporuke grijanja, najkasnije tri dana prije planiranog prekida usluge grijanja.

 

V I – SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 33.

Toplana je dužna da kupcima isporučuje toplotnu energiju za grijanje u toku grijne sezone.

Član 34.

(1) Grijna sezona počinje 15. oktobra tekuće godine, i završava se 15. aprila sljedeće godine.

(2) Grijna sezona može da počne i prije roka iz stava 1. ovog člana – kada je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura spoljnog vazduha u gradu Banjoj Luci, tri dana uzastopno, u 21,00 sat – 12°C, ili niža, ali ne prije 1. oktobra.

(3) Grijna sezona može da traje duže od roka iz stava 1. ovog člana, i to sve dok temperatura spoljnog vazduha, tri dana uzastopno, u 21,00 sat, ne bude viša od 12°C, ali ne duže od 30. aprila.

(4) Prekid isporuke toplotne energije se vrši kada je vanjska temperatura vazduha + 14°C, i ima tendenciju rasta, a isporuka ponovo započinje kada vanjska temperatura vazduha iznosi + 12° C, i ima tendenciju opadanja.

Član 35 .

U toku grijne sezone, grijni dan traje od 6,00 do 22,00 sata.

Član 36.

(1) Toplana je dužna da – u toku cijelog trajanja grijnog dana, postigne i održava projektovane parametre protoka i temperature nosioca toplote u kućnoj podstanici, koji obezbjeđuju da se u prostorijama kupca postignu projektovane temperature, pod uslovom da vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom održava objekat i kućne instalacije – u ispravnom stanju.

(2) Propisana temperatura u grijanom prostoru kupca je 19°C, sa dozvoljenim odstupanjem od ±1°C.

(3) Temperatura iz stava 2. ovog člana – održava se sve dok spoljna temperatura ne padne do -18°C.

(4) U cilju tehničko-tehnološke zaštite sistema i obezbjeđivanja propisanih temperatura, pri nižim spoljnim temperaturama, Toplana može dio toplotne energije da isporučuje i nakon završetka grijnog dana, u skladu sa dnevno-noćnim režimom rada.

Član 37.

Kupci – kojima se isporuka toplotne energije obračunava po m2, imaju pravo da podnose – Toplani, pisani prigovor na kvalitet komunalne usluge – u toku tekuće grijne sezone.

Član 38 .

Na podnesen lični pisani prigovor od strane kupca – iz člana 37, na kvalitet komunalne usluge u tekućoj grijnoj sezoni, Toplana je obavezna – u roku od tri dana od dana prijema prigovora izvršiti mjerenje temperature vazduha u prostorijama podnosioca prigovora, i to na sredini prostorije na visini od 1,5 m, od poda.

Član 39.

O izvršenom mjerenju, podaci se unose u zapisnik, koji potpisuju predstavnik Toplane i kupac.

Član 40.

Ukoliko se mjerenjem ustanovi da je temperatura vazduha u prostoriji manja od 18° C, a uzrok je nedovoljna isporuka toplotne energije od strane Toplane, to predstavlja osnov za bonifikaciju.

Član 41 .

(1) U skladu sa članom 40. ovih uslova, kupac ima pravo na umanjenje iznosa naknade za isporučenu toplotnu energiju – u skladu sa korekcionom tabelom, koja je sastavni dio ovih uslova o snabdijevanju toplotnom energijom.

(2) Kupci – kojima je utvrđena temperatura vazduha u prostoriji manja od 18 ° C, plaćaju račun u procentualnom iznosu – navedenom u korekcionoj tabeli, u odnosu na izmjerenu temparaturu.

KOREKCIONA TABELA

  

1 7

16

15

14

13

12

– 18

94,00%

82,00%

76,00%

70,00%

63,50%

57,00%

– 17

93,50%

81,50%

75,25%

69,00%

62,50%

56,00%

– 16

93,00%

81,00%

74,50%

68,00%

61,50%

55,00%

– 15

93,00%

80,50%

73,75%

67,00%

60,50%

54,00%

– 14

93,00%

80,00%

73,00%

66,00%

59,50%

53,00%

– 13

92,50%

79,00%

72,75%

65,50%

58,50%

51,50%

– 12

92,00%

78,00%

71,50%

65,00%

57,50%

50,00%

– 11

92,00%

77,50%

70,50%

63,50%

55,75%

48,00%

– 10

92,00%

77,00%

69,50%

62,00%

54,00%

46,00%

– 9

91,50%

76,50%

68,75%

61,00%

52,75%

44,50%

– 8

91,00%

76,00%

68,00%

60,00%

51,50%

43,00%

– 7

90,50%

75,00%

66,75%

58,50%

49,75%

41,00%

– 6

90,00%

74,00%

65,50%

57,00%

48,00%

39,00%

– 5

90,00%

73,00%

64,25%

55,50%

46,00%

36,50%

– 4

90,00%

72,00%

63,00%

54,00%

44,00%

34,00%

– 3

89,50%

71,00%

61,50%

52,00%

41,75%

31,50%

– 2

89,00%

70,00%

60,00%

50,00%

39,50%

29,00%

– 1

88,50%

68,50%

58,00%

47,50%

36,50%

25,50%

       

0

88,00%

67,00%

56,00%

45,00%

33,50%

22,00%

       

1

87,50%

65,50%

55,00%

42,50%

30,25%

18,00%

2

87,00%

64,00%

52,00%

40,00%

27,00%

14,00%

3

86,00%

62,00%

49,25%

36,50%

23,00%

9,50%

4

85,00%

60,00%

46,00%

33,00%

19,00%

5,00%

5

84,50%

55,00%

42,25%

29,50%

16,00%

2,50%

6

84,00%

50,00%

38,00%

26,00%

13,00%

0,00%

7

82,00%

45,00%

33,00%

21,00%

0,00%

 

8

80,00%

40,00%

28,00%

16,00%

  

9

75,00%

35,00%

21,50%

8,00%

  

10

70,00%

30,00%

15,00%

0,00%

  

11

65,00%

25,00%

0,00%

   

12

60,00%

20,00%

    

Član 42.

Ako se utvrdi da je uzrok nekvalitetnog grijanja – kvar na unutrašnjim toplotnim instalacijama i uređajima kupaca, bonifikacija se ne može odobriti.

 

VII PRAVA I OBAVEZE TOPLANE I K UPACA

Član 43.

Obaveze Toplane su:

a) trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima komunalnih usluga – pod uslovima, na način i prema normativima koji su propisani zakonom i drugim propisima, pod uslovom da je obezbjeđena potrebna količina i kvalitet energenta, a da su distributivna mreža i kućne podstanice u ispravnom stanju,

b) da uredno održava postrojenja i instalacije koje su u njenom vlasništvu.

Član 44.

Kupac je dužan da:

a) koristi objekte i uređaje individualne i zajedničke komunalne potrošnje kojima Toplana upravlja i raspolaže, sa pažnjom dobrog domaćina i privrednika, i da nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje nesavjesnim i neodgovornim korišćenjem;

b) omogući Toplani i komunalnoj policiji nesmetan pristup njegovoj mreži, kućnim instalacijama i mjernim uređajima – koji se nalaze unutar posebnog dijela zgrade ili drugih nekretnina kupca, radi kontrole načina zagrijavanja i izvora toplote;

v) da plaća naknadu za isporučenu toplotnu energiju, odnosno dobijenu komunalnu uslugu.

Član 45.

Kupcu nije dozvoljeno da:

a) bez pismene saglasnosti Toplane, priključuje ili isključuje kućne instalacije iz toplifikacionog sistema;

b) bez pismene saglasnosti Toplane, prazni i puni vodom kućne instalacije;

v) bez pismene saglasnosti Toplane, mijenja priključnu snagu u objektu;

g) koristi kućne instalacije za uzemljenje električnih instalacija i uređaja;

d) mijenja postavljene protoke i temperature na opremi u kućnoj podstanici; i

đ) izvodi radove na kućnoj instalaciji, koji bi mogli prouzrokovati promjene u radu toplifikacionog sistema.

 

VIII – MJERENJE ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 46.

(1) Količina isporučene toplotne energije za grijanje objekata kupaca se mjeri. Izmjerena količina isporučene toplotne energije se iskazuje u kWh ili MWh.

(2) Isporučena količina toplotne energije mjeri se neposredno, očitavanjem mjerila toplote postavljenog na mjernom mjestu.

Član 47.

U slučaju kvara mjernog instrumenta, količina isporučene toplotne energije – dok se kalorimetar ne popravi, utvrđivaće se na sljedeći način:

1. Poslovni kupci:

gdje je :

– priključna snaga toplotnih uređaja

] – ekvivalentni broj časova rada toplotnih uređaja potrošača, sa

priključnom snagom u obračunatom periodu

– srednja propisana temperatura u objektu

– projektna unutrašnja temperatura,

– srednja mjesečna vanjska temperatura za Banju Luku, u obračunskom

periodu (podatak Hidrometereološke stanice)

– projektna (računska) minimalna vanjska temperatura za Banju Luku

– broj dana grijanja

Mjesec

Januar Februar Mart April Oktobar Novembar Decembar

– 0,8 + 2 + 5,9 + 10,6 + 10,6 + 6,1 + 1,4

31 28 31 15 16 30 31

407,2 318,3 276,1 89,1 95,0 263,4 364,2

+4,2

182

1813,3

2. Stambeni kupci – prema m2 zatvorenog stambenog prostora.

Član 48.

(1) Očitavanje mjerila toplote za isporučenu količinu toplotne energije za grijanje – vrši se mjesečno, tokom grijne sezone.

(2) Kupci imaju pravo da prisustvuju očitavanju mjerenja toplote.

Član 49.

Ako Toplana – zbog razloga za koje je odgovoran kupac, nije mogla očitati mjerilo toplote, Toplana će mu obračunati isporučenu količinu toplote – na osnovu proračunate količine toplote, u skladu sa članom 47. ove odluke.

Član 50.

(1) U novim objektima koji se priključuju na Toplifikacioni sistem, moraju se ugraditi sopstvena mjerila toplote na kućnim instalacijama, i zajedničko mjerilo toplote na kućnoj podstanici.

(2) Troškove ugradnje mjerila toplote iz stava 1. ovog člana – snosi kupac, odnosno investitor.

Član 51.

(1) Toplana i kupac imaju – pored periodičnih pregleda ispravnosti mjerila toplote, pravo da izvrše vanredni pregled ispravnosti mjerila toplote, u skladu sa važećim propisima. Ukoliko se pri vanrednom pregledu ispravnosti mjerila toplote ustanovi nedozvoljeno odstupanje, troškove snosi kupac.

(2) Ukoliko vanredni pregled ispravnosti mjerila toplote pokaže nedozvoljeno odstupanje, računa se da je mjerilo toplote u kvaru, pa se za taj vremenski period obračunava količina isporučene toplote – u skladu sa odredbama člana 47. ovih uslova.

 

IX – TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN CIJENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 52.

(1) Tarifnim sistemom – utvrđuju se elementi za obračun, i način obračuna isporučene toplotne energije tarifnim kupcima.

(2) Tarifni elementi za obračun toplotne energije sadrže troškove poslovanja.

Član 53 .

Ovim tarifnim sistemom se određuju:

a) grupe kupaca toplotne energije,

b) tarifni elementi, tarifni stavovi i obračun toplotne energije koju Toplana isporučuje kupcima,

v) kriterijume i mjerila za određivanje cijene toplotne energije,

g) kriterijume za određivanje tarifnih stavova.

Član 54 .

Tarifni sistem važi za sve kupce toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja za grad Banju Luku.

Član 55 .

Kupci toplotne energije se razvrstavaju u tarifne grupe, i to:

a) Tarifna grupa 1 – domaćinstva kojim se obračun isporučene toplotne energije vrši po m 2 ;

b) Tarifna grupa 2 – domaćinstva kojim se obračun isporučene toplotne energije vrši prema utrošku – iskazanom u MWh;

v) Tarifna grupa 3 – poslovni potrošači kojim se obračun isporučene toplotne enrgije vrši prema utrošku – iskazanom u MWh;

g) Tarifna grupa 4 – poslovni potrošači kojima se obračun isporučene toplotne energije vrši po m 2 ;

d) Tarifna grupa 5 – poslovni potrošači kojim se obračun isporučene toplotne energije vrši na osnovu instalisane snage – iskazane u MW.

Član 56.

Tarifni elementi za koje se utvrđuju tarifni stavovi su:

a) priključna snaga, i

b) količina isporučene toplotne energije,

v) grijna površina.

Član 57.

(1) Priključna snaga – u objektima i dijelovima objekta – je snaga iz glavnog projekta instalacije centralnog grijanja i toplotne podstanice [kW].

(2) Količina isporučene toplotne energije za grijanje se utvrđuje očitanjem sa mjerila toplote – kalorimetra, [kWh]. Izmjerene vrijednosti u kWh – se zaokružuju na cio broj.

(3) Grijna površina je površina zatvorenog korisnog stambenog ili poslovnog prostora, iskazana u m 2 .

Član 58.

Tarifni stavovi za pojedine tarifne elemente su:

a) cijena za zagrijavanje po m 2 – za kupce u domaćinstvima,

b) cijena za zagrijavanje po m 2 – za kupce u poslovnim prostorima,

v) cijeni po jedinici instalisane snage – za kupce u poslovnim prostorima,

g) cijena za priključnu snagu za grijanje – za kupce u domaćinstvima [KM/ kW],

d) cijena za priključnu snagu za grijanje – za kupce u poslovnim objektima [KM/ kW];

ž) cijena za količinu isporučene toplotne energije za grijanje – za kupce u domaćinstvima [KM/ MWh];

z) cijena za količinu isporučene toplotne energije za grijanje – za kupce u poslovnim objektima [KM/ MWh].

Član 59.

(1) Troškovi energetskog subjekta – Toplane, za isporučenu količinu toplotne energije se sastoje iz sljedećih dijelova:

a) fiksnog dijela, i

b) varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio troškova predstavlja troškove na nivou jedne poslovne godine, koji se ne mijenjaju sa promjenom obima proizvodnje i isporuke toplotne energije, i obuhvataju:

a) troškove materijala za investiciono i tekuće održavanje,

b) troškove usluga održavanja,

v) troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja,

g) trošak amortizacije,

d) finansijske rashode,

đ) provizije i bankarske usluge,

ž) osiguranje,

z) poreze, takse i članarine,

i) druge fiksne troškove – potrebne za održanje sistema.

(3) Varijabilni dio troškova predstavljaju troškove na nivou sezone grijanja čija visina zavisi od obima proizvednje i isporuke toplotne energije. Oni obuhvataju:

a) troškove energenata;

b) troškove električne energije koja se koristi u procesu proizvodnje i isporuke toplotne energije;

v) troškove vode i pripreme vode.

Član 60.

(1) Raspodjela troškova isporučene količine toplotne energije – se vrši na sljedeće načine:

a) prema grijnoj površini prostora koji se grije,

b) prema mjerilima toplote – kalorimetrima,

v) prema instalisanoj snazi.

(2) Raspodjelom troškova – određuje se učešće pojedinačnog potrošača u ukupnim troškovima isporučene toplotne energije.

Član 61.

Trošak pojedinačnog kupca za količinu isporučene toplotne energije za grijanje – obračunava se na osnovu:

a) tarifne grupe kojoj kupac pripada,

b) obračuna priključne snage po odgovarajućim tarifnim stavovima,

v) obračuna količine isporučene toplotne energiije – po odgovarajućim tarifnim stavovima.

Član 62.

(1) Mjesečni trošak za priključnu snagu za grijanje – za kupce u domaćinstvima, se određuje tako da se cijena za priključnu snagu (KM/kW) pomnoži sa priključnom snagom individualnog stambenog objekta – iz glavnog projekta instalacije centralnog grijanja i kućne podstanice (kW).

(2) Mjesečni trošak za priključnu snagu za grijanje – za poslovne kupce, se određuje tako da se cijena za priključnu snagu (KM/kW) pomnoži sa priključnom snagom poslovnog prostora iz glavnog projekta instalacije centralnog grijanja i kućne podstanice (kW).

(3) Kada se toplotna energija isporučuje za više kupaca u zajedničkom objektu, mjesečni iznos troška pojedinačnog kupca za priključnu snagu (KM/kW) za grijanje – se određuje srazmjerno učešću dijela objekta u ukupnoj površini objekta.

Član 63.

Trošak kupca za priključnu snagu (fiksni dio) se obračunava i fakturiše za svaki mjesec.

Član 64.

Ukupan iznos troška za grijanje za kupca – predstavlja zbir mjesečnog troška za priključu snagu za grijanje (fiksni dio) i mjesečnog troška za količinu isporučene toplotne energije za grijanje (varijabilni dio).

Član 65.

(1) Kupac je obavezan platiti isporučenu toplotnu energiju u roku plaćanja koji je naveden na ispostavljenom računu. Ako kupac blagovremeno ne izmiri svoje obaveze, obračunava mu se zatezna kamata – u visini fiksne stope – propisane Zakonom o visini stope zatezne kamate.

(2) U slučaju obračuna toplotne energije prema m 2 , obračun isporučene toplotne energije se fakturiše svakog mjeseca u godini, tako da se trošak grijanja u jednoj godini raspodijeli na dvanaest jednakih mjesečnih iznosa.

(3) U slučaju obračuna toplotne energije prema mjerilu toplote (kalorimetru) ili prema jedinici instalisane snage, obračun toplotne energije se vrši mjesečno, u periodu trajanja grijne sezone.

 

X – NAČIN OBRAČUNA, NAPLATE CIJENE I TROŠKOVA ZA I SPORUČENU TOPLOTNU ENERG I JU

Član 66.

Kupac je dužan da Toplani plaća troškove za isporučenu toplotnu energiju, obračunate na osnovu jediničnih cijena, utvrđenih u skladu sa Tarifnim sistemom.

Član 67.

Cijena se utvrđuje za sljedeće kategorije kupaca:

a) Stambeni kupci sa cijenom po m“,

b) Stambeni kupci sa ugrađenim mjerilom toplote,

v) Poslovni kupci sa ugrađenim mjerilom toplote,

g) Poslovni kupci sa obračunom po instalisanoj snazi, i

d) Poslovni kupci sa cijenom po m“.

Član 68.

Cijenu komunalne usluge utvrđuje Toplana, a saglasnost na cijenu daje Skupština Grada.

Član 69.

Mjesečni troškovi za isporučenu toplotnu energiju u sebi sadrže troškove – obračunate na osnovu cijene za priključnu snagu (fiksni troškovi) i troškove obračunate na osnovu cijena za količinu isporučene toplotne energije (varijabilni troškovi).

Član 70.

(1) Kupci koji imaju sopstveno mjerilo toplote – plaćaju isporučenu toplotnu energiju prema stanju očitanom na tom mjerilu toplote.

(2) Kupci koji imaju zajedničko mjerilo toplote, plaćaju isporučenu toplotnu energiju prema stanju očitanom na zajedničkom mjerilu toplote, s tim što se njihov pojedinačni udio u plaćanju isporučene toplotne energije određuje za kupce u stambenim objektima – prema veličini koja odgovara udjelu površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj površini stambenog dijela objekta, a za kupce u poslovnim objektima – prema priključnoj snazi.

Član 71.

Ukoliko se stambeni kupac – koji plaća toplotnu energiju po m“, prvi put prijavljuje kao kupac u toku grijne sezone, obavezan je početi plaćati grijanje od prvog dana u mjesecu – u kojem je postao kupac i korisnik usluge, bez obzira na datum prijavljivanja u tom mjesecu, a nakon toga plaća, uslugu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 7 2.

(1) Ako je isporučena količina toplotne energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplote veća od zbira isporučenih količina toplotne energije – prema očitanim stanjima na sopstvenim mjerilima toplote, razlika između isporučenih količina toplotne energije se raspoređuje na:

a) kupce u domaćinstvima – prema veličini koja odgovara udjelu površine stana pojedinačnog kupca – u ukupnoj površini stambenog dijela objekta,

b) kupce u poslovnim prostorijama – prema veličini koja odgovara udjelu priključne snage pojedinačnog kupca u ukupnoj priključnoj snazi svih poslovnih kupaca.

Član 7 3.

(1) Kada kupci koji se snabdijevaju toplotnom energijom preko zajedničkog mjerila toplote, zaključe sporazum o raspodijeli troškova, njihov pojedinačni udio u plaćanju isporučene toplotne energije obračunava se prema uslovima određenim u tom sporazumu.

(2) Sporazumom o raspodjeli troškova iz stava 1. ovog člana – može se predvidjeti da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog mjerila toplote – raspoređuje na pojedinačne kupce prema očitanoj potrošnji na sopstvenim mjerilima toplote, prema priključnoj snazi stana ili poslovnog prostora ili prema m 2 površine stana.

Član 74.

Obračun troškova grijanja vrši se na kraju meseca, a kupci imaju obavezu plaćanja troškova po obračunu – najkasnije do 25. u narednom mesecu.

Član 75.

(1) Kupac ima pravo da podnese prigovor na obračun troškova za isporučenu toplotnu energiju – Toplani, u pismenoj formi, najkasnije u roku od osam dana od dana dostave računa.

(2) Toplana – u skladu iz stava 1. ovog člana, obavezna je da prigovor riješi, i o tome obavijesti kupca – u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

 

XI – NENAMJENSKO KORIŠĆENJE KOMUNALNE USLUGE ISPORUK E TOPLOTNE ENERGIJE

Član 76.

(1) Zbog nenamjenskog korišćenja komunalne usluge isporuke toplotne energije, korisniku se može uskratiti isporuka toplotne energije.

(2) Toplana je obavezna da privremeno isključi objekat iz Toplifikacionog sistema – u sljedećim slučajevima:

a) kada kupac neovlašćeno vrši intervencije na kućnoj podstanici, ili na distributivnoj mreži;

b) kada su neispravne kućne instalacije kupca, tako da:

– se ugrožava normalno funkcionisanje kućne podstanice, ili drugih pogona i instalacija,

– njihovo dalje funkcionisanje predstavlja opasnost po život ili zdravlje ljudi,

– mogu prouzrokovati štetu na materijalnim dobrima, ili ugroziti isporuku toplotne energije drugim kupcima, i

v) kada se pojavi električni napon na kućnim instalacijama.

(3) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Toplana je obavezna da isključi objekat, odnosno kupca sa Toplifikacionog sistema, i da o razlozima za isključenje bez odlaganja, u pismenoj formi, obavijesti vlasnika objekta, odnosno kupca.

Član 77.

Kada vlasnik objekta, ili drugo pravno ili fizičko lice, samovoljno, ili suprotno odredbama ovih uslova – priključi objekat na postojeću distributivnu mrežu, priključak, kućnu podstanicu ili na kućnu instalaciju, Odjeljenje komunalne policije je dužno da provede postupak za izdavanje naloga za njegovo isključenje.

Član 78.

(1) Postupak za izdavanje naloga o isključenju objekta, Odjeljenje komunalne policije pokreće – po službenoj dužnosti, ili na osnovu prijave Toplane, ili drugog pravnog ili fizičkog lica.

(2) Kada prijavu – iz stava 1. ovog člana, podnosi Toplana, dužna je – da, u prijavi, navede podatke o vlasniku objekta, i dokaze – na osnovu kojih je moguće utvrditi ili učiniti vjerovatnim da je objekat priključen samovoljno, ili suprotno odredbama iz ovih uslova.

(3) Kada prijavu – iz stava 1. ovog člana – podnosi drugo pravno ili fizičko lice, Odjeljenje komunalne policije utvrđuje da li za objekat postoji odgovarajuća dokumentacija za priključenje na Toplifikacioni sistem.

Član 7 9.

(1) Toplana može privremeno da isključi kupca ili objekat sa Toplifikacionog sistema – ako:

a) se pojave tehničke i druge smetnje na kućnim instalacijama – koje utiču na rad Toplifikacionog sistema,

v) kupac ili organ upravljanja objektom, bez odobrenja Toplane, poveća priključnu snagu, registrovanu u bazi podataka;

g) kupac – zaposlenima Toplane, onemogućava ulazak u prostoriju u kojoj je smještena kućna podstanica radi održavanja i regulacije, ili očitavanja mjernih uređaja.

(2) U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Toplana, je obavezna da prethodno, u pismenoj formi, upozori kupca – da će ga isključiti sa Toplifikacionog sistema, ako u ostavljenom roku ne postupi po upozorenju.

(3) Ako kupac ne postupi po upozorenju iz stava 2. ovog člana, Toplana će privremeno isključiti kupca.

Član 80.

U zajedničkom porodičnom objektu, i poslovnom objektu sa više poslovnih prostora, ako za to postoje razlozi, Toplana može – pojedinačno, da isključi kupca samo ako na kućnoj instalaciji za to postoje tehničke mogućnosti.

Član 8 1.

(1) Po prestanku razloga za isključenje kupca ili objekta sa Toplifikacionog sistema, Toplana je dužna da – u roku tri dana – od dana prijema pismenog zahtjeva kupca ili organa upravljanja objektom, nastavi sa isporukom toplotne energije.

(2) Troškovi ponovnog uključenja padaju na teret kupca.

Član 82 .

Sastavni dio ove odluke su tehnički uslovi za isporuku toplotne energije.

Član 83.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banja Luka.

Broj: 07- 013- 595/13

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Budimir Balaban, s.r.