051 336 130 topbl@bltoplana.com

Позив за достављање почетних понуда и преговарање – Одржавање информационог система

Позив за квалификацију

Позив за достављање почетних понуда и преговарање – одржавање информационог система

Позив за квалификацију

Позив за достављање почетних понуда и преговарање у поступку набавке услуге одржавање информационог система – Фаза III

Позив за достављање почетних понуда и преговарање у поступку набавке услуге одржавање информационог система – Фаза II

Позив за квалификацију

Позив за достављање почетних понуда и преговарање – одржавање информационог система

Пoзив зa дoстaвљaњe зaхtjeвa зa учeшћe и квалификационе документације за набавку услуге одржавања информационог система

Позив за достављање почетних понуда и преговарање/одржавање информационог система

Позив за достављање захтјева за учешће и квалификационе документације за набавку услуге одржавања информационог система

Позив за достављање почетних понуда и преговарање – сервис рејонских котловница

Позив за квалификацију – преговарачки поступак без објаве обавјештења набавка услуге сервис рејонских котловница 2019

Позив за преговарачки поступак – Израда сегмента еко пакета и екрана котлова 58 МW

Позив за преговарачки поступак-хемиски припремљена омекшана вода

позив за преговарачки поступак- одржавање информационог система

позив за преговарачки поступак – SAACKE.

позив за преговарачки поступак – грађевински радови

позив за преговарачки поступак 2 -грађевински радови

преговарачки поступак без додатног објављивања у СГ БиХ додатни радови по Конкурентском захтјеву грађевински радови на крову

преговарачки поступак без додатног објављивања у СГ БиХ додатни радови по Конкурентском захтјеву хидроизолатерски радови на крову

преговарачки поступак без додатног објављивања

Позив за преговарачки поступак – додатне услуге приликом сервиса рејонских котловница

Позив за преговарачки поступак за Задњи загријачи воде на К1 и К3 са уградњом и сервисом горионика за потребе ТОПЛАНЕ

позив за преговарачки поступак-за јавну набавку услуге – сервис рејонских котловница за потребе ТОПЛАНА а.д. Бања Лука

Сервис рејонских котловница за потребе ТОПЛАНА а.д. Бања Лука

позив за преговарачки поступак- одржавање информационог система

ТД преговарачки за набавку топлотне енергије

Позив за достављање почетних понуда и преговарање-одржавање информационог система

Позив за квалификацију – преговарчки поступак без објаве обавјештења набавка услуге сервис рејонских котловница

Poziv za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje-servis rejonskih kotlovnica

Poziv za kvalifikaciju