Vodič za buduće potrošače

Štampa

Šta je Načelna saglasnost

Načelna saglasnost je dokument kojim se utvrđuje mogućnost da svoj objekat priključite na toplifikacioni sistem Banje Luke. Na toplifikacioni sistem, u granicama raspoloživih kapaciteta toplotnih izvora i izgrađenosti vrelovodne mreže, mogu se priključiti zgrade koje se po Urbanističkim planovima Zavoda za urbanizam Banja Luka nalaze u područjima grada predviđenim za toplifikaciju.

Zahtev za izdavanje Načelna saglasnost podnosi investitor ili lice, odnosno preduzeće koje je ovlašćeno od strane investitora. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji možete dobiti u   "Toplani" a.d. Banja Luka u Ulici Bulevar Živojina Mišića broj 32  ili dopisom na naprijed navedenu adresu, sa naznakom " Zahtjev za izdavanje Načelne saglasnosti na priključak".

Zahtjev treba da sadrži:

Obavezni prilozi uz zahtev su:

Rok važenja Načelne saglasnosti je šest mjeseci od dana izdavanja.

Šta je Potvrda o riješenim imovinsko – pravnim odnosima sa vlasnikom podstanice

Potvrda o riješenim imovinsko – pravnim odnosima je dokaz da je budući korisnik koji se priključuje na postojeću podstanicu ili instalaciju participirao dio troškova postojećim korisnicima u dijelu koji se odnosi na zajednički dio podstanice i instalacije.

Šta je instalisana snaga?

Instalisana snaga je snaga grijnih tijela u objektu koja je definisana u projektnoj dokumentaciji, a na osnovu potrebnih proračuna.

Šta je Energetska saglasnost?

Nakon izdavanja Načelne saglasnosti potrebno je pristupiti izradi Projektne dokumentacije kućne instalacije. Ovim Projektom instalacije treba da budu isprojektovane za cijeli objekat do prostorije podstanice. Na osnovu izdate Načelne saglasnosti, po završetku izrade Projektne dokumentacije, a nakon pribavljene Urbanističke dozvole, “ Toplani” a.d. Banja Luka se podnosi Zahtjev za izdavanje Energetske saglasnosti.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji se može dobiti u Toplani, Bulevar Živojina Mišića br. 32, ili dopisom na navedenu adresu, sa naznakom "Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti".

Obavezni prilozi uz Zahtev su:

Energetskom saglasnošću se definiše priprema objekta za tehnički prijem..

Energetska saglasnost sadrži:

Visina nadoknade za izdavanje Energetske saglasnosti
Vrsta
Stambeni
potrošači
Stambeni potrošači koji imaju samo grejanje
Stambeni potrošači koji imaju grejanje i toplu potrošnu vodu
Poslovni
potrošači, prema
instalisanoj snazi
u objektu

Do 100 kW

101 - 200 kW
201 - 300 kW
301 - 400 kW
Preko 400 kW
Porez Cene su bez uračunatog PDV-a koji iznosi 17% od ukupne naknade

Šta je projektna dokumentacija za novi dijelove toplifikacionog sistema

Projektna dokumentacija kućnih instalacija, podstanica i/ili sekundarnih cjevovoda je dio projektne dokumentacije za zgradu. Radi se na nivou glavnog projekta i mora biti obrađena u obimu koji omogućava planiranje, nabavku i montažu opreme i uređaja, stavljanje u rad i održavanje.

Izbor projektnog biroa za izradu projektne dokumentacije vrši investitor.

Projektnu dokumentaciju može raditi Preduzeće, odnosno stručno lice odgovarajuće stručne spreme, ovlašćeno za izradu ove vrste tehničke dokumentacije, što se dokazuje potrebnim licencama, odnosno uvjerenjem.

Sve faze projektne dokumentacije moraju biti međusobno usaglašene.

Projektna dokumentacija je obavezan prilog Zahtjevu za izdavanje Energetske saglasnosti.

Šta je isporuka toplotne energije u probnom periodu?

Početаk isporuke toplotne energije odnosno puštаnje u pogon vrelovodnog  priključkа, toplotne stаnice i internih toplotnih instаlаcijа i uređаjа može se izvršiti tek kаdа su ispunjeni svi uslovi  propisаni ovim OTU:

"Toplаnа" neće dozvoliti isporuku toplotne energije аko svi uslovi nisu ispunjeni.

Kada otpočeti izvođenje radova na podstanici i sekundarnom cjevovodu?

Nakon dobijanja Načelne saglasnosti na priključak, bez obzira da li se objekat priključuje na primar ili sekundar

Radove na montaži opreme može obavljati firma koja ima licencu za izvođenje ovakvih vrsta instalacija i atestiranu radnu snagu. U podstanicama i na sekundarnim cjevovodima može se ugrađivati samo oprema koja ima odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija, a prema važećim propisima i standardima. Ukoliko ne postoje domaći, primenjuju se odgovarajući DIN standardi ili evropske norme.

Šta je Ugovor o isporuci toplotne energije?

Investitor  je obаvezаn zаključiti ugovor sа "Toplаnom" o plаćаnju učešćа zа proširenje i rekonstrukciju vrelovodne mreže i toplotnog izvorа. Visinа učešćа određuje se nа bаzi rаzlike cijenа koštаnjа kotlovnice kаpаcitetа 1 MW i toplotne stаnice istog kаpаcitetа, а utvrđuje se odlukom nаdležnog orgаnа "Toplаne". Toplаnа će jednom godišnje vršiti reviziju visine učešćа tаkse, tаko dа onа odgovаrа uslovimа nа tržištu.

Rok za plaćanje je 15 dаnа od dаnа dobijаnjа energetske sаglаsnosti. Iznos učešćа se određuje nа osnovu priključne  snаge investitorovih internih instаlаcijа i uređаjа u MW i  vаžeće cijene zа 1 MW.

Investitor  je obаvezаn  u roku od 15 dаnа od potpisivаnjа ugovorа izvršiti plаćаnje učešćа.

Ukoliko se plаćаnje ne izvrši u ugovorenom roku "Toplаnа" neće dozvoliti  priključenje objektа nа sistem centrаlnog snаbdijevаnjа toplotnom energijom.

Ukoliko se priključivаnje potrošаčevih instаlаcijа i uređаjа vrši nа već izgrаđene  instаlаcije  potrošаč je dužаn  pribаviti sаglаsnost  vlаsnikа instаlаcijа i dostаviti je "Toplаni" uz zаhtjev zа energetsku sаglаsnost.

Kako pristupiti izvođenju radova na unutrašnjoj instalaciji?

Kućne instalacije, podstanice i sekundarni cjevovodi moraju biti izvedeni po projektu na koji je izdata Načelna saglasnost. Toplana u toku izgradnje podstanice ima pravo i obavezu da kontroliše poštovanje propisa, koji važe za ovu vrstu instalacija i Tehničkih uslova.

U interesu investitora je da početak radova prijavi toplani na obrascu: Prijava početka izgradnje kućnih instalacija i toplotne podstanice.

Obaveza izvođača radova je da, prilikom tehničkog prijema podstanice, preda investitoru atestnu dokumentaciju i garantne listove za sve ugrađene elemente u podstanici.

Kada se vrši puštanje podstanice u rad?

Puštanje podstanice u rad može da se obavi pod uslovom da su radovi na izgradnji instalacija u objektu i podstanici u potpunosti završeni u skladu sa projektnom dokumentacijom na koju je izdata Načelna saglasnost i Opštim i tehničkim uslovima, da je podstanica priključena na vrelovodnu mrežu i da je investitor podneo Toplani Zahtev za redovnu isporuku toplotne energije.

Puštanje podstanice u rad, u zakazano vreme, obavlja ovlašćeni radnik Toplane uz obavezno prisustvo: predstavnika investitora, izvođača radova i predstavnika Toplane koji je pratio izgradnju podstanice.

O uspešno izvršenom puštanju sačinjava se Izveštaj o priključenju i privremenoj isporuci toplotne energije, u tri primerka, od kojih jedan ostaje investitoru, a druga dva Toplani. Izveštaj potpisuju predstavnici investitora i radnik Toplane koji je obavio puštanje podstanice u rad.

Puštanjem podstanice u rad i potpisivanjem Izveštaja o priključenju počinje privremena isporuka toplotne energije u probnom periodu.

Kako platiti troškove grejanja za vreme probnog perioda?

Plaćanje troškova toplotne energije Toplani je obaveza investitora.

Koje su obaveze investitora u periodu isporuke toplotne energije?

Nikakve izmene na kućnim instalacijama, a posebno podstanici, u odnosu na projekat na koji je izdata Energetska saglasnost, bez saglasnosti Toplane nisu dozvoljene, a sve potrebne promene moraju biti propraćene izmenama projektne dokumentacije na koju Toplana daje saglasnost u pisanoj formi ili projektom izvedenog stanja prilikom primopredaje toplotne podstanice

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních problémů. Existuje mnoho dobrých léků k dispozici v poslední letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdraví problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními potíže. Samozřejmě, že sex problémy mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k ošetření erectile dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.