Toplana A.D.

You are here: Home Pravni akti OT uslovi

Општи и технички услови

El. pošta Štampa PDF

Одлука о општим условима за испоруку топлотне енергије

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12), Скупштина града Бања Лука је, на 15. сједници, одржаној дана 28.11, 02.12. и 03.12. 2013. године, донијела

О Д Л У К У

o општим условима за испоруку топлотне енергије

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком, утврђују се - услови и начин дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдијевање купаца топлотном енергијом - која се користи за гријање стамбених и пословних објеката, тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије, услови и начин обезбјеђивања континуитета у снабдијевању топлотном енергијом купаца на територији града Бање Луке (у даљем тексту: Град), права и обавезе произвођача и дистрибутера топлотне енергије, права и обавезе купаца топлотне енергије, и прописују други услови којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдијевање купаца топлотном енергијом.

Члан 2.

Поједини појмови употријебљени у овим условима имају сљедеће значење:

a) Топлана - давалац комуналне услуге , је јавно предузеће и/или привредно друштво којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности;

б) комунална услуга - производња и испорука топлотне енергије која обухвата производњу и испоруку топлотне енергије из топлотних извора за гријање вреловодном и топловодном мрежом до купца;

в) купац - корисник комуналне услуге - (корисник комуналне услуге је физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби - који на законит начин користе комуналне услуге. Физичким лицем - као корисником комуналне услуге, сматра се власник стана - као физичко лице, закупац - као физичко лице и привремени корисник стана - као физичко лице);

г) инвеститор је свако правно или физичко лице, које инвестира у изградњу објекта или дијела објекта, који ће бити прикључен на дистрибутивну мрежу даваоца услуге;

д) етажни власник је власник стана у згради - која је прикључена на топловодну мрежу;

ђ) корисна површина стамбеног или пословног простора-површина наведена у уговору о откупу, или на основу доказа о власништву;

е) заједница етажних власника је посебан облик организовања етажних власника, која се оснива уговором - ради обављања послова управљања зградом, и правно је лице у пословима који се односе на управљање зградом;

ж) бонификација је процентуално умањење накнаде за испоручену топлотну енергију;

з) пумпна станица је постројење које служи за циркулацију вреле воде кроз котлове и вреловодну мрежу;

и) мјерило топлоте (калориметар) - је уређај који непосредно мјери испоручену топлотну енергију, и основ је за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу, а може бити заједничко, или сопствено:

- заједничко м ј ерило топлоте је м ј ерило којим се региструје количина топлотне енергије за двоје или више купаца прикључених на заједничку инсталацију централног гр и јања ,

- сопствено м ј ерило топлоте је м ј ерило постављено у кућној подстаници , или на кућној инсталацији , којим се региструје испоручена количина топлотне енергије за једног купца,

ј) гријна сезона је временски период редовне испоруке, у којем давалац комуналне услуге испоручује топлотну енергију, односно период од 15.10. текуће године до 15.04. сљедеће године;

к) гријни дан – период у току дана у којем се испоручује топлотна енергија купцу;

љ) Споразум купаца о расподјели трошкова је писани споразум између купаца -који се снабдијевају топлотном енергијом преко заједничког мјерила топлоте, и Топлане, којим се одређује удио трошкова снабдијевања топлотном енергијом сваког појединачног купца, при чему збир свих дијелова мора бити 100%;

н) мјерно мјесто-мјесто на којем се - помоћу мјерила, обавља мјерење испоручене топлотне енергије - ради обрачуна;

о) носилац топлоте је материја која струји у систему и, загријевајући се у топлотним изворима енергетског субјекта, и хладећи се у грејним тијелима купца, преноси топлотну енергију. Материја носиоца топлоте је вода;

п) обрачунски период - је период за који се врши очитавање и обрачун испоручене топлотне енергије;

р) прикључна снага:

- у стамбеним објектима или стамбеним дијеловима стамбено-пословних објеката је снага из главног пројекта инсталације централног гријања и кућне подстанице,

- у пословним објектима или пословним дијеловима стамбено-пословних објеката је снага дефинисана уговором о продаји топлотне енергије,

с) вреловодна мрежа (примарна мрежа) служи за пренос топлотне енергије од топлотног извора до топлотних станица;

т) топловодна мрежа (секундарна мрежа) служи за дистрибуцију топлотне енергије - од топлотне станице до објекта потрошача.

II - ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 3.

(1) Производња и дистрибуција топлотне енергије се врши путем Топлификационог система града Бање Луке Топлане, а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Топлификациони систем).

   (2) Топлификациони систем је градски топлотни систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Члан 4.

Технолошку цјелину Топлификационог система - чине његови основни дијелови:

а) топлотни извори,

б) централни топлотни извор,

в) периферни топлотни извор,

г) дистрибутивна мрежа,

д) прикључци,

ж) кућне подстанице, и

з) кућне инсталације.

Члан 5.

(1) Топлотни извор обухвата термоенергетска постројења за производњу топлотне енергије.

(2) Дистрибутивна мрежа је вреловодна и топловодна мрежа - која представља систем повезаних уређаја и инсталација који су намијењени дистрибуцији топлотне енергије до купаца. Дистрибутивна мрежа и прикључци обухватају вреловоде од Топлане до кућних подстаница, закључно са вентилима на улазу у примарни дио кућних подстаница.

(3) Прикључак је цјевовод који повезује прикључне шахтове, или одвајања од дистрибутивне мреже са кућном подстаницом.

(4) Кућна подстаница је скуп уређаја и опреме, разводних, регулационих и сигурносних система и уређаја за коришћење топлотне енергије за гријање, и опреме за расподијелу топлотне енергије за различите системе кућних инстaлација.

(5) Кућна подстаница обухвата, гледано у правцу струјања носиоца топлоте, уређаје и опрему од вентила на улазу у примарни дио, до вентила - иза циркулационих пумпи секундарног дијела кућне подстанице, закључно са тим вентилима.

(6) Кућне инсталације за гријање обухватају уређаје и опрему - од вентила иза циркулационих пумпи, у смјеру струјања носиоца топлоте, до вентила на сабирнику носиоца топлоте на његовом току из гријних тијела.

Члан 6.

Топлана одржава дијелове технолошке цјелине Топлификационог система из члана 4. та. 1 до 4 ових услова, а купци одржавају кућне инсталације.

 

III - ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ

Члан 7 .

(1) Инвеститор који жели да прикључи своје топлотне инсталације и уређаје на Топлификациони систем, подноси - даваоцу услуге, захтјев за мишљење на урбанистичко-техничке услове (у даљњем тексту УТУ-и).

(2) Захтјев мора да садржи:

а) Локацију објекта, дату на ситуацији1 : 1000,

б) Процјену прикључне снаге или корисне површине објекта,

в) Намјену потрошње енергије.

Члан 8.

Давалац комуналне услуге по достављеном захтјеву, дужан је дати своје мишљење у року од 15 дана - од дана пријема захтјева, а уколико давалац комуналне услуге исто не достави, сматра се да нема никаквих посебних услова, и УТУ-и се израђују на основу стања на терену.

Члан 9.

(1) Уколико инвеститор достави захтјев за мишљење на УТУ-е, у коме тражи сагласност да инсталације гријања буду прикључене на други топлотни извор испоруке топлотне енергије од онога којим располаже давалац услуге, а из разлога немогућности испоруке од стране даваоца услуге, давалац услуге ће издати позитивно мишљење на УТУ-е.

(2) Након издатог мишљења на УТУ-е, из претходног става, инвеститор није дужан подносити захтјеве за начелну и енергетску сагласност.

Члан 10.

Након добијања мишљења на УТУ-е, Инвеститор подноси захтјев за добијање начелне сагласности - уз који прилаже локацијске услове и УТУ-е.

Члан 11.

По завршетку израде пројекта кућне подстанице и кућне инсталације, а прије почетка изградње, инвеститор је дужан да - од Топлане, а.д. Бања Лука (у даљем тексту Топлана), затражи писменим путем, енергетску сагласност, и са Топланом закључи уговор.

Члан 12.

(1) Уз захтјев за издавање енергетске сагласности, прилаже се:

а) главни пројекат кућне инсталације и кућне подстанице, израђен у складу са претходном сагласношћу, и секундарног цјевовода - ако се ради о секундарном прикључењу,

б) локацијски услови, и

в) друга документација, зависно од карактеристика објекта који се прикључује.

Члан 13.

(1) Када се постојећи или нови објекат прикључује на постојећу кућну подстаницу, или кућну инсталацију, инвеститор прилаже сагласност за прикључење купаца - који користе постојећу кућну подстаницу или кућну инсталацију.

(2) Када се постојећи објекат прикључује на постојећу кућну подстаницу или кућну инсталацију, инвеститор прилаже рјешење о одобрењу извођења радова - за које се не издаје грађевинска дозвола.

(3) Топлана је дужна да у року - од 30 дана, од дана пријема захтјева инвеститора – из члана 12. ових услова, изда енергетску сагласност - уколико су испуњени услови за њено издавање.

Члан 14.

(1) Инвеститор је дужан да плати трошкове прикључка - прије закључења уговора из чл. 12. и 15. ове одлуке, а износ једнократне накнаде ће зависити од укупне пројектне инсталисане снаге на примарном дијелу кућне подстанице, заједничком за гријање стамбеног и/или пословног дијела објекта.

(2) Висину накнаде утврђује Надзорни одбор Топлане, уз сагласност Скупштине града Бања Лука.

(3) Рок важења енергетске сагласности није ограничен.

(4) Обавеза Топлане је - да податке из главног пројекта кућне подстанице – региструје, у евиденционом листу кућне подстанице.

Члан 15.

Уговором из члана 11. ових услова - регулишу се међусобна права и обавезе између Топлане и инвеститора, а нарочито:

а) обавеза инвеститора да писмено обавијести Топлану о почетку изградње кућне подстанице,

б) обавеза инвеститора да - по завршетку изградње кућних инсталација и кућне подстанице, поднесе захтев Топлани - за издавање одобрења за прикључење објекта на Топлификациони систем;

в) обавезе инвеститора и Топлане - у вези са коришћењем кућних инсталација и кућне подстанице;

г) обавезе инвеститора и Топлане - у вези са примопредајом опреме кућне подстанице - са инвеститора, на одржавање -Топлани, и

д) обавеза инвеститора да Топлани плаћа привремену испоруку топлотне енергије по - цијенама које важе за редовну испоруку енергије.

Члан 16.

Инвеститор је дужан да приликом подношења захтјева за сагласност на УТУ-е, захтјева за начелну и енергетску сагласност, уплати накнаду.

Члан 17.

(1) По потреби, и на основу посебног захтјева инвеститора, Топлана може испоручивати топлотну енергију за гријање објекта у изградњи - због завршних унутрашњих радова, у току гријне сезоне.

(2) Испорука топлотне енергије - из става 1. овог члана, врши се уколико за то постоје техничке могућности, на основу уговора о испоруци топлотне енергије за гријање објекта у изградњи.

(3) Уговор о испоруци топлотне енергије за гријање објекта у изградњи- се закључује на одређено време.

Члан 18.

Обавеза инвеститора је да - у току периода привремене испоруке топлотне енергије, припрени кућну инсталацију, а Топлане да припреми кућну подстаницу, и региструје постигнуте параметре.

Члан 19.

Када се на изграђеним кућним инсталацијама и на кућној подстаници не могу да постигну пројектни услови, обавеза је инвеститора да током привремене испоруке топлотне енергије, отклони узроке, односно изврши неопходне преправке на кућним инсталацијама и на кућној подстаници.

Члан 20.

Када инвеститор и Топлана изврше регулацију кућних инсталација и кућне подстанице, и обаве примопредају опреме кућне подстанице са инвеститора на одржавање - Топлани, инвеститор је дужан да поднесе захтјев за редовну испоруку топлотне енергије, уз достављање употребне дозволе за прикључени објекат, те податке о власницима и корисницима посебних дијелова објекта - као будућих купаца топлотне енергије, чиме престаје режим привремене испоруке топлотне енергије.

Члан 21.

(1) На основу захтјева из претходног члана, Топлана је дужна:

а) да закључи уговор о испоруци топлотне енергије са Инвеститором, у складу са овим условима и Законом о комуналним дјелатностима, и

б) да преузме - на управљање, просторију у којој се налази кућна подстаница, да је обезбиједи од неовлашћеног улаза трећих лица.

(2) Топлана није обавезна плаћати накнаду, нити било какве друге дажбине, за просторију у којој је смјештена кућна подстаница.

Члан 22.

(1) Пружање и коришћење комуналних услуга - врши се на основу уговора, закљученог између Топлане и купца. Уговором о испоруци топлотне енергије регулишу се међусобна права и обавезе Топлане и купца - у току испоруке топлотне енергије.

(2) За станове и просторе које инвеститор није продао, трошкове редовне испоруке топлотне енергије - сноси сам инвеститор, под условима који важе за власнике станова или пословних простора.

Члан 23.

Уговор о испоруци топлотне енергије закључује се у писменој форми, и садржи, поред елемената, утврђених законом - који уређује облигационе односе и сљедеће елементе: вријеме прикључења, трајање уговора и услове продужења уговора, права и обавезе у случају престанка и отказа уговора, обавезе Топлане према купцима - у случају неиспуњења обавеза, у погледу квалитета и континуитета испоруке, обавезе купаца у случају неиспуњења, односно неуредног испуњења обавеза плаћања, услове и начин преузимања и коришћења енергије, права и обавезе - у случају привремене обуставе испоруке топлотне енергије, начина мјерења, обрачуна и услова плаћања преузете топлотне енергије, начин информисања о промјени цијена и других услова испоруке и коришћења топлотне енергије, као и друге елементе - одређене прописима.

Члан 24.

(1) Уговор о испоруци топлотне енергије закључује се на неодређено вријеме, осим ако се уговорне стране не договоре другачије.

(2) Корисник комуналне услуге је дужан - за потребе закључења уговора, доставити даваоцу услуге правно ваљану документацију, прописану од стране даваоца комуналне услуге, и да - писменим путем, у року од 30 дана од настале промјене, обавијести даваоца услуге о свим власничким и статусним промјенама - које утичу на међусобни уговорни однос.

Члан 25.

(1) По завршетку изградње кућне подстанице, и извршене примопредаје опреме кућне подстанице - са инвеститора на одржавање - Топлани, приступ кућној подстаници дозвољен је само овлашћеним лицима Топлане.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, приступ у просторије у којима је смјештена кућна подстаница - дозвољен је и власнику објекта, односно представнику органа управљања објектом, приликом очитавања мјерила топлоте, и у поступку по рекламацији на испоручену топлотну енергију.

(3) Без присуства овлашћеног лица Топлане, дозвољен је приступ кућној подстаници само у случају опасности, о чему се - без одлагања, мора обавијестити Топлана.

(4) Сваки приступ кућној подстаници - обавезно се евидентира у евиденционом листу кућне подстанице.

Члан 26.

Топлана је дужна да води евиденцију кућних подстаница и купаца.

 

IV - ОДРЖАВАЊЕ ДИЈЕЛОВА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

Члан 27.

Топлана је дужна да дијелове Топлификационог система - из члана 4. та. 1. до 4. ове одлуке, експлоатише рационално и економично, и да их одржава у исправном стању.

Члан 28.

(1) Ремонт, и друге радове на дијеловима Топлификационог система - из члана 4. та. 1. до 4. ове одлуке, ради припремања за наредну гријну сезону, обавља Топлана - по престанку гријне сезоне, и исте мора завршити до 20. септембра текуће године.

(2) У времену од 10. до 25. септембра, Топлана је дужнa да изврши пробу функционисања свих дијлова Топлификационог система - из члана 4. та. 1. до 4. ове одлуке.

(3) Топлана је дужна да - Градоначелнику, поднесе извештај о извршеним активностима из ст. 1. и 2. овог члана, и о спремности за гријну сезону - најкасније до 30. септембра текуће године.

Члан 29.

(1) Кућне инсталације објекта који је прикључен на Топлификациони систем -морају се одржавати у исправном стању. Радови на припреми кућних инсталација за гријну сезону морају се завршити до 1. септембра текуће године.

(2) Етажни власник дужан је да врши одржавање свог посебног дијела зграде, који укључује инсталацију централног гријања, односно гријних тијела у стану.

(3) Одржавање заједничких дијелова зграде, који подразумјевају инсталацију централног гријања, гријних тијела у згради, дијелова топлотних постројења и других уређаја до топлотне станице, одржавају и финансирају етажни власници - заједнички.

(4) Давалац комуналне услуге има право да самоиницијативно, или на захтјев трећег лица, врши контролу исправности одржавања, и контролу рада топлотних уређаја, у циљу обезбјеђивања квалитета гријања и безбједности система.

Члан 30.

(1) О одржавању кућних инсталација стара се власник објекта, односно орган управљања објектом. Послове одржавања, власник објекта, односно орган управљања објектом, може уговором повјерити правном лицу или предузетнику - који су регистровани за обављање те врсте послова, о чему су дужни, писменим путем, обавијестити -Топлану.

(2) Обавеза власника објекта, односно органа управљања објектом је – да, између двије гријне сезоне, отклони све уочене недостатке на кућним инсталацијама.

(3) У случају из става 2. овог члана, правно лице или предузетник - који су овлашћени да одржавају кућне инсталације, имају обавезу да - о извршеним радовима, обавијесте Топлану, прије почетка гријне сезоне.

 

V - НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У СНАБДИЈЕВАЊУ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 31.

(1) Топлана је дужна – да, свој рад и пословање, организује тако да обезбиједи поуздану, трајну и несметану испоруку топлотне енергије купцима, под претпоставком да су испуњени услови за производњу и испоруку топлотне енергије.

(2) Испорука топлотне енергије купцима - не може се ускратити, осим у случајевима, и под условима - утврђеним законом, и овом одлуком.

(3) У извршавању обавеза из става 1. овог члана, Топлана је дужна да предузима све потребне мјере - на одржавању дијелова Топлификационог система, из члана 4. та. 1. до 4. ове одлуке, ради обезбјеђења њихове сталне погонске и функционалне исправности и безбједног коришћења, у складу са техничким и другим прописима и стандардима - који се односе на услове експлоатације, те врсте објеката и инсталација, њихову безбједност и услове заштите животне средине - утврђене законом, и другим прописима.

Члан 32.

(1) У случају поремећаја, односно прекида у испоруци топлотне енергије купцима, усљед више силе, или других разлога који се нису могли предвидјети, односно спријечити, Топлана је обавезна - да без одлагања, предузме мјере на отклањању узрока и посљедица поремећаја, односно прекида у испоруци, и то да:

а) радно ангажује запослене на отклањању узрока и посљедица поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у испоруци топлотне енергије купцима, као и да, по потреби, ангажује трећа лица у обезбјеђењу услова за континуирану испоруку топлотне енергије купцима,

б) хитно поправи и замијени инсталације и уређаје којима се обезбеђује испорука топлотне енергије купцима, као и заштити дијелове Топлификационог система - из члана 4. та. 1. до 4. ове одлуке, од даљих хаварија, и

в) предузима и друге мјере које утврде надлежни органи Града.

(2) У случајевима из става 1. овог члана, Топлана је дужна да - преко средстава јавног информисања, без одлагања, обавијести купце о разлозима прекида или поремећаја у испоруци топлотне енергије, о времену трајања прекида или поремећаја у испоруци, као и да купцима пружи потребна посебна упутства.

(3) Топлана је дужна да - у средствима јавног информисања или на други погодан начин, обавијести кориснике о планираним прекидима - који ће настати, или могу настати у пружању услуге испоруке гријања, најкасније три дана прије планираног прекида услуге гријања.

 

V I - СНАБДИЈЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 33.

Топлана је дужна да купцима испоручује топлотну енергију за гријање у току гријне сезоне.

Члан 34.

(1) Гријна сезона почиње 15. октобра текуће године, и завршава се 15. априла сљедеће године.

(2) Гријна сезона може да почне и прије рока из става 1. овог члана - када је, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, температура спољног ваздуха у граду Бањој Луци, три дана узастопно, у 21,00 сат - 12°C, или нижа, али не прије 1. октобра.

(3) Гријна сезона може да траје дуже од рока из става 1. овог члана, и то све док температура спољног ваздуха, три дана узастопно, у 21,00 сат, не буде виша од 12°C, али не дуже од 30. априла.

(4) Прекид испоруке топлотне енергије се врши када је вањска температура ваздуха + 14°C, и има тенденцију раста, а испорука поново започиње када вањска температура ваздуха износи + 12° C, и има тенденцију опадања.

Члан 35 .

У току гријне сезоне, гријни дан траје од 6,00 до 22,00 сата.

Члан 36.

(1) Топлана је дужна да - у току цијелог трајања гријног дана, постигне и одржава пројектоване параметре протока и температуре носиоца топлоте у кућној подстаници, који обезбјеђују да се у просторијама купца постигну пројектоване температуре, под условом да власник објекта, односно орган управљања објектом одржава објекат и кућне инсталације - у исправном стању.

(2) Прописана температура у гријаном простору купца је 19°C, са дозвољеним одступањем од ±1°C.

(3) Температура из става 2. овог члана - одржава се све док спољна температура не падне до -18°C.

(4) У циљу техничко-технолошке заштите система и обезбјеђивања прописаних температура, при нижим спољним температурама, Топлана може дио топлотне енергије да испоручује и након завршетка гријног дана, у складу са дневно-ноћним режимом рада.

Члан 37.

Купци - којима се испорука топлотне енергије обрачунава по m2, имају право да подносе – Топлани, писани приговор на квалитет комуналне услуге - у току текуће гријне сезоне.

Члан 38 .

На поднесен лични писани приговор од стране купца - из члана 37, на квалитет комуналне услуге у текућој гријној сезони, Топлана је обавезна - у року од три дана од дана пријема приговора извршити мјерење температуре ваздуха у просторијама подносиоца приговора, и то на средини просторије на висини од 1,5 m, од пода.

Члан 39.

О извршеном мјерењу, подаци се уносе у записник, који потписују представник Топлане и купац.

Члан 40.

Уколико се мјерењем установи да је температура ваздуха у просторији мања од 18° C, а узрок је недовољна испорука топлотне енергије од стране Топлане, то представља основ за бонификацију.

Члан 41 .

(1) У складу са чланом 40. ових услова, купац има право на умањење износа накнаде за испоручену топлотну енергију - у складу са корекционом табелом, која је саставни дио ових услова о снабдијевању топлотном енергијом.

(2) Купци - којима је утврђена температура ваздуха у просторији мања од 18 ° C, плаћају рачун у процентуалном износу - наведеном у корекционој табели, у односу на измјерену темпаратуру.

КОРЕКЦИОНА ТАБЕЛА

   

1 7

16

15

14

13

12

- 18

94,00%

82,00%

76,00%

70,00%

63,50%

57,00%

- 17

93,50%

81,50%

75,25%

69,00%

62,50%

56,00%

- 16

93,00%

81,00%

74,50%

68,00%

61,50%

55,00%

- 15

93,00%

80,50%

73,75%

67,00%

60,50%

54,00%

- 14

93,00%

80,00%

73,00%

66,00%

59,50%

53,00%

- 13

92,50%

79,00%

72,75%

65,50%

58,50%

51,50%

- 12

92,00%

78,00%

71,50%

65,00%

57,50%

50,00%

- 11

92,00%

77,50%

70,50%

63,50%

55,75%

48,00%

- 10

92,00%

77,00%

69,50%

62,00%

54,00%

46,00%

- 9

91,50%

76,50%

68,75%

61,00%

52,75%

44,50%

- 8

91,00%

76,00%

68,00%

60,00%

51,50%

43,00%

- 7

90,50%

75,00%

66,75%

58,50%

49,75%

41,00%

- 6

90,00%

74,00%

65,50%

57,00%

48,00%

39,00%

- 5

90,00%

73,00%

64,25%

55,50%

46,00%

36,50%

- 4

90,00%

72,00%

63,00%

54,00%

44,00%

34,00%

- 3

89,50%

71,00%

61,50%

52,00%

41,75%

31,50%

- 2

89,00%

70,00%

60,00%

50,00%

39,50%

29,00%

- 1

88,50%

68,50%

58,00%

47,50%

36,50%

25,50%

             

0

88,00%

67,00%

56,00%

45,00%

33,50%

22,00%

             

1

87,50%

65,50%

55,00%

42,50%

30,25%

18,00%

2

87,00%

64,00%

52,00%

40,00%

27,00%

14,00%

3

86,00%

62,00%

49,25%

36,50%

23,00%

9,50%

4

85,00%

60,00%

46,00%

33,00%

19,00%

5,00%

5

84,50%

55,00%

42,25%

29,50%

16,00%

2,50%

6

84,00%

50,00%

38,00%

26,00%

13,00%

0,00%

7

82,00%

45,00%

33,00%

21,00%

0,00%

 

8

80,00%

40,00%

28,00%

16,00%

   

9

75,00%

35,00%

21,50%

8,00%

   

10

70,00%

30,00%

15,00%

0,00%

   

11

65,00%

25,00%

0,00%

     

12

60,00%

20,00%

       

Члан 42.

Ако се утврди да је узрок неквалитетног гријања - квар на унутрашњим топлотним инсталацијама и уређајима купаца, бонификација се не може одобрити.

 

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТОПЛАНЕ И К УПАЦА

Члан 43.

Обавезе Топлане су:

а) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима комуналних услуга - под условима, на начин и према нормативима који су прописани законом и другим прописима, под условом да је обезбјеђена потребна количина и квалитет енергента, а да су дистрибутивна мрежа и кућне подстанице у исправном стању,

б) да уредно одржава постројења и инсталације које су у њеном власништву.

Члан 44.

Купац је дужан да:

а) користи објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње којима Топлана управља и располаже, са пажњом доброг домаћина и привредника, и да надокнади сву штету коју проузрокује несавјесним и неодговорним коришћењем;

б) омогући Топлани и комуналној полицији несметан приступ његовој мрежи, кућним инсталацијама и мјерним уређајима - који се налазе унутар посебног дијела зграде или других некретнина купца, ради контроле начина загријавања и извора топлоте;

в) да плаћа накнаду за испоручену топлотну енергију, односно добијену комуналну услугу.

Члан 45.

Купцу није дозвољено да:

а) без писмене сагласности Топлане, прикључује или искључује кућне инсталације из топлификационог система;

б) без писмене сагласности Топлане, празни и пуни водом кућне инсталације;

в) без писмене сагласности Топлане, мијења прикључну снагу у објекту;

г) користи кућне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја;

д) мијења постављене протоке и температуре на опреми у кућној подстаници; и

ђ) изводи радове на кућној инсталацији, који би могли проузроковати промjене у раду топлификационог система.

 

VIII  - МЈЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 46.

(1) Количина испоручене топлотне енергије за гријање објеката купаца се мјери. Измјерена количина испоручене топлотне енергије се исказује у kWh или MWh.

(2) Испоручена количина топлотне енергије мјери се непосредно, очитавањем мјерила топлоте постављеног на мјерном мјесту.

Члан 47.

У случају квара мјерног инструмента, количина испоручене топлотне енергије - док се калориметар не поправи, утврђиваће се на сљедећи начин:

1. Пословни купци:

гдје је :

- прикључна снага топлотних уређаја

] - еквивалентни број часова рада топлотних уређаја потрошача, са

прикључном снагом у обрачунатом периоду

- средња прописана температура у објекту

- пројектна унутрашња температура,

- средња мјесечна вањска температура за Бању Луку, у обрачунском

 периоду (податак Хидрометереолошке станице)

- пројектна (рачунска) минимална вањска температура за Бању Луку

- број дана гријања

Мјесец

     

Јануар Фебруар Март Април Октобар Новембар Децембар

- 0,8 + 2 + 5,9 + 10,6 + 10,6 + 6,1 + 1,4

31 28 31 15 16 30 31

407,2 318,3 276,1 89,1 95,0 263,4 364,2

 

+4,2

182

1813,3

2. Стамбени купци - према m2 затвореног стамбеног простора.

Члан 48.

(1) Очитавање мјерила топлоте за испоручену количину топлотне енергије за гријање - врши се мјесечно, током гријне сезоне.

(2) Купци имају право да присуствују очитавању мјерења топлоте.

Члан 49.

Ако Топлана - због разлога за које је одговоран купац, није могла очитати мјерило топлоте, Топлана ће му обрачунати испоручену количину топлоте - на основу прорачунате количине топлоте, у складу са чланом 47. ове одлуке.

Члан 50.

(1) У новим објектима који се прикључују на Топлификациони систем, морају се уградити сопствена мјерила топлоте на кућним инсталацијама, и заједничко мјерило топлоте на кућној подстаници.

(2) Трошкове уградње мјерила топлоте из става 1. овог члана - сноси купац, односно инвеститор.

Члан 51.

(1) Топлана и купац имају - поред периодичних прегледа исправности мјерила топлоте, право да изврше ванредни преглед исправности мјерила топлоте, у складу са важећим прописима. Уколико се при ванредном прегледу исправности мјерила топлоте установи недозвољено одступање, трошкове сноси купац.

(2) Уколико ванредни преглед исправности мјерила топлоте покаже недозвољено одступање, рачуна се да је мјерило топлоте у квару, па се за тај временски период обрачунава количина испоручене топлоте - у складу са одредбама члана 47. ових услова.

 

IX - ТАРИФНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ЦИЈЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 52.

(1) Тарифним системом - утврђују се елементи за обрачун, и начин обрачуна испоручене топлотне енергије тарифним купцима.

(2) Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије садрже трошкове пословања.

Члан 53 .

Овим тарифним системом се одређују:

а) групе купаца топлотне енергије,

б) тарифни елементи, тарифни ставови и обрачун топлотне енергије коју Топлана испоручује купцима,

в) критеријуме и мјерила за одређивање цијене топлотне енергије,

г) критеријуме за одређивање тарифних ставова.

Члан 54 .

Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије из система даљинског гријања за град Бању Луку.

Члан 55 .

Kупци топлотне енергије се разврставају у тарифне групе, и то:

а) Тарифна група 1 – домаћинства којим се обрачун испоручене топлотне енергије врши по m 2 ;

б) Тарифна група 2 – домаћинства којим се обрачун испоручене топлотне енергије врши према утрошку - исказаном у MWh;

в) Тарифна група 3 – пословни потрошачи којим се обрачун испоручене топлотне енргије врши према утрошку - исказаном у MWh;

г) Тарифна група 4 – пословни потрошачи којима се обрачун испоручене топлотне енергије врши по м 2 ;

д) Тарифна група 5 – пословни потрошачи којим се обрачун испоручене топлотне енергије врши на основу инсталисане снаге - исказане у MW.

Члан 56.

Тарифни елементи за које се утврђују тарифни ставови су:

а) прикључна снага, и

б) количина испоручене топлотне енергије,

в) гријна површина.

Члан 57.

(1) Прикључна снага - у објектима и дијеловима објекта - је снага из главног пројекта инсталације централног гријања и топлотне подстанице [kW].

(2) Количина испоручене топлотне енергије за гријање се утврђује очитањем са мјерила топлоте – калориметра, [kWh]. Измјерене вриједности у kWh - се заокружују на цио број.

(3) Гријна површина је површина затвореног корисног стамбеног или пословног простора, исказана у м 2 .

Члан 58.

Тарифни ставови за поједине тарифне елементе су:

а) цијена за загријавање по м 2 - за купце у домаћинствима,

б) цијена за загријавање по м 2 - за купце у пословним просторима,

в) цијени по јединици инсталисане снаге - за купце у пословним просторима,

г) цијена за прикључну снагу за гријање - за купце у домаћинствима [КМ/ kW],

д) цијена за прикључну снагу за гријање - за купце у пословним објектима [КМ/ kW];

ж) цијена за количину испоручене топлотне енергије за гријање - за купце у домаћинствима [КМ/ МWh];

з) цијена за количину испоручене топлотне енергије за гријање - за купце у пословним објектима [КМ/ МWh].

Члан 59.

(1) Трошкови енергетског субјекта - Топлане, за испоручену количину топлотне енергије се састоје из сљедећих дијелова:

а) фиксног дијела, и

б) варијабилног дијела.

(2) Фиксни дио трошкова представља трошкове на нивоу једне пословне године, који се не мијењају са промјеном обима производње и испоруке топлотне енергије, и обухватају:

а) трошкове материјала за инвестиционо и текуће одржавање,

б) трошкове услуга одржавања,

в) трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања,

г) трошак амортизације,

д) финансијске расходе,

ђ) провизије и банкарске услуге,

ж) осигурање,

з) порезе, таксе и чланарине,

и) друге фиксне трошкове - потребне за одржање система.

(3) Варијабилни дио трошкова представљају трошкове на нивоу сезоне гријања чија висина зависи од обима произведње и испоруке топлотне енергије. Они обухватају:

а) трошкове енергената;

б) трошкове електричне енергије која се користи у процесу производње и испоруке топлотне енергије;

в) трошкове воде и припреме воде.

Члан 60.

(1) Расподјела трошкова испоручене количине топлотне енергије - се врши на сљедеће начине:

а) према гријној површини простора који се грије,

б) према мјерилима топлоте – калориметрима,

в) према инсталисаној снази.

(2) Расподјелом трошкова - одређује се учешће појединачног потрошача у укупним трошковима испоручене топлотне енергије.

Члан 61.

Трошак појединачног купца за количину испоручене топлотне енергије за гријање - обрачунава се на основу:

а) тарифне групе којој купац припада,

б) обрачуна прикључне снаге по одговарајућим тарифним ставовима,

в) обрачуна количине испоручене топлотне енергиије - по одговарајућим тарифним ставовима.

Члан 62.

(1) Мјесечни трошак за прикључну снагу за гријање - за купце у домаћинствима, се одређује тако да се цијена за прикључну снагу (КМ/кW) помножи са прикључном снагом индивидуалног стамбеног објекта - из главног пројекта инсталације централног гријања и кућне подстанице (кW).

(2) Мјесечни трошак за прикључну снагу за гријање - за пословне купце, се одређује тако да се цијена за прикључну снагу (КМ/кW) помножи са прикључном снагом пословног простора из главног пројекта инсталације централног гријања и кућне подстанице (кW).

(3) Када се топлотна енергија испоручује за више купаца у заједничком објекту, мјесечни износ трошка појединачног купца за прикључну снагу (КМ/кW) за гријање - се одређује сразмјерно учешћу дијела објекта у укупној површини објекта.

Члан 63.

Трошак купца за прикључну снагу (фиксни дио) се обрачунава и фактурише за сваки мјесец.

Члан 64.

Укупан износ трошка за гријање за купца - представља збир мјесечног трошка за прикључу снагу за гријање (фиксни дио) и мјесечног трошка за количину испоручене топлотне енергије за гријање (варијабилни дио).

Члан 65.

(1) Купац је обавезан платити испоручену топлотну енергију у року плаћања који је наведен на испостављеном рачуну. Ако купац благовремено не измири своје обавезе, обрачунава му се затезна камата - у висини фиксне стопе - прописане Законом о висини стопе затезне камате.

(2) У случају обрачуна топлотне енергије према м 2 , обрачун испоручене топлотне енергије се фактурише сваког мјесеца у години, тако да се трошак гријања у једној години расподијели на дванаест једнаких мјесечних износа.

(3) У случају обрачуна топлотне енергије према мјерилу топлоте (калориметру) или према јединици инсталисане снаге, обрачун топлотне енергије се врши мјесечно, у периоду трајања гријне сезоне.

 

X - НАЧИН ОБРАЧУНА, НАПЛАТЕ ЦИЈЕНЕ И ТРОШКОВА ЗА И СПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГ И ЈУ

Члан 66.

Купац је дужан да Топлани плаћа трошкове за испоручену топлотну енергију, обрачунате на основу јединичних цијена, утврђених у складу са Тарифним системом.

Члан 67.

Цијена се утврђује за сљедеће категорије купаца:

а) Стамбени купци са цијеном по м",

б) Стамбени купци са уграђеним мјерилом топлоте,

в) Пословни купци са уграђеним мјерилом топлоте,

г) Пословни купци са обрачуном по инсталисаној снази, и

д) Пословни купци са цијеном по м".

Члан 68.

Цијену комуналне услуге утврђује Топлана, а сагласност на цијену даје Скупштина Града.

Члан 69.

Мјесечни трошкови за испоручену топлотну енергију у себи садрже трошкове - обрачунате на основу цијене за прикључну снагу (фиксни трошкови) и трошкове обрачунате на основу цијена за количину испоручене топлотне енергије (варијабилни трошкови).

Члан 70.

(1) Купци који имају сопствено мјерило топлоте - плаћају испоручену топлотну енергију према стању очитаном на том мјерилу топлоте.

(2) Купци који имају заједничко мјерило топлоте, плаћају испоручену топлотну енергију према стању очитаном на заједничком мјерилу топлоте, с тим што се њихов појединачни удио у плаћању испоручене топлотне енергије одређује за купце у стамбеним објектима - према величини која одговара удјелу површине стана појединачног купца у укупној површини стамбеног дијела објекта, а за купце у пословним објектима - према прикључној снази.

Члан 71.

Уколико се стамбени купац - који плаћа топлотну енергију по м", први пут пријављује као купац у току гријне сезоне, обавезан је почети плаћати гријање од првог дана у мјесецу - у којем је постао купац и корисник услуге, без обзира на датум пријављивања у том мјесецу, а након тога плаћа, услугу у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7 2.

(1) Ако је испоручена количина топлотне енергије измјерена на заједничком мјерилу топлоте већа од збира испоручених количина топлотне енергије - према очитаним стањима на сопственим мјерилима топлоте, разлика између испоручених количина топлотне енергије се распоређује на:

а) купце у домаћинствима - према величини која одговара удјелу површине стана појединачног купца - у укупној површини стамбеног дијела објекта,

б) купце у пословним просторијама - према величини која одговара удјелу прикључне снаге појединачног купца у укупној прикључној снази свих пословних купаца.

Члан 7 3.

(1) Када купци који се снабдијевају топлотном енергијом преко заједничког мјерила топлоте, закључе споразум о расподијели трошкова, њихов појединачни удио у плаћању испоручене топлотне енергије обрачунава се према условима одређеним у том споразуму.

(2) Споразумом о расподјели трошкова из става 1. овог члана - може се предвидјети да се испоручена количина топлотне енергије преко заједничког мјерила топлоте - распоређује на појединачне купце према очитаној потрошњи на сопственим мјерилима топлоте, према прикључној снази стана или пословног простора или према м 2 површине стана.

Члан 74.

Обрачун трошкова гријања врши се на крају месеца, а купци имају обавезу плаћања трошкова по обрачуну - најкасније до 25. у наредном месецу.

Члан 75.

(1) Купац има право да поднесе приговор на обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију – Топлани, у писменој форми, најкасније у року од осам дана од дана доставе рачуна.

(2) Топлана - у складу из става 1. овог члана, обавезна је да приговор ријеши, и о томе обавијести купца - у року од 30 дана од дана пријема приговора.

 

XI - НЕНАМЈЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИСПОРУК Е ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 76.

(1) Због ненамјенског коришћења комуналне услуге испоруке топлотне енергије, кориснику се може ускратити испорука топлотне енергије.

(2) Топлана је обавезна да привремено искључи објекат из Топлификационог система - у сљедећим случајевима:

а) када купац неовлашћено врши интервенције на кућној подстаници, или на дистрибутивној мрежи;

б) када су неисправне кућне инсталације купца, тако да:

- се угрожава нормално функционисање кућне подстанице, или других погона и инсталација,

- њихово даље функционисање представља опасност по живот или здравље људи,

- могу проузроковати штету на материјалним добрима, или угрозити испоруку топлотне енергије другим купцима, и

в) када се појави електрични напон на кућним инсталацијама.

(3) У случајевима из става 1. овог члана, Топлана је обавезна да искључи објекат, односно купца са Топлификационог система, и да о разлозима за искључење без одлагања, у писменој форми, обавијести власника објекта, односно купца.

Члан 77.

Када власник објекта, или друго правно или физичко лице, самовољно, или супротно одредбама ових услова - прикључи објекат на постојећу дистрибутивну мрежу, прикључак, кућну подстаницу или на кућну инсталацију, Одјељење комуналне полиције је дужно да проведе поступак за издавање налога за његово искључење.

Члан 78.

(1) Поступак за издавање налога о искључењу објекта, Одјељење комуналне полиције покреће - по службеној дужности, или на основу пријаве Топлане, или другог правног или физичког лица.

(2) Када пријаву - из става 1. овог члана, подноси Топлана, дужна је – да, у пријави, наведе податке о власнику објекта, и доказе - на основу којих је могуће утврдити или учинити вјероватним да је објекат прикључен самовољно, или супротно одредбама из ових услова.

(3) Када пријаву - из става 1. овог члана - подноси друго правно или физичко лице, Одјељење комуналне полиције утврђује да ли за објекат постоји одговарајућа документација за прикључење на Топлификациони систем.

Члан 7 9.

(1) Топлана може привремено да искључи купца или објекат са Топлификационог система - ако:

а) се појаве техничке и друге сметње на кућним инсталацијама - које утичу на рад Топлификационог система,

в) купац или орган управљања објектом, без одобрења Топлане, повећа прикључну снагу, регистровану у бази података;

г) купац - запосленима Топлане, онемогућава улазак у просторију у којој је смјештена кућна подстаница ради одржавања и регулације, или очитавања мјерних уређаја.

(2) У случајевима из става 1. овог члана, Топлана, је обавезна да претходно, у писменој форми, упозори купца - да ће га искључити са Топлификационог система, ако у остављеном року не поступи по упозорењу.

(3) Ако купац не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Топлана ће привремено искључити купца.

Члан 80.

У заједничком породичном објекту, и пословном објекту са више пословних простора, ако за то постоје разлози, Топлана може - појединачно, да искључи купца само ако на кућној инсталацији за то постоје техничке могућности.

Члан 8 1.

(1) По престанку разлога за искључење купца или објекта са Топлификационог система, Топлана је дужна да - у року три дана - од дана пријема писменог захтјева купца или органа управљања објектом, настави са испоруком топлотне енергије.

(2) Трошкови поновног укључења падају на терет купца.

Члан 82 .

Саставни дио ове одлуке су технички услови за испоруку топлотне енергије.

Члан 83.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07- 013- 595/13                                                         

                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                     Будимир Балабан, с.р.

 

TEHNIČKI USLOVI
[PDF, 2MB]

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama